Poistenie pre deti Moja Farbička

Poistenie pre deti Moja Farbička je investičné poistenie a teda je to kombinácia životného poistenia s investovaním do fondov.

Na jednej poistnej zmluve sa spolu s dieťaťom môže poistiť aj dospelá osoba – rodič, starý rodič alebo ktokoľvek iný - aby dieťa bolo zabezpečené a chránené v každej situácii. Program poistenia Moja Farbička zabezpečí oporu vášmu dieťaťu v prípade invalidity či straty rodiča. V prípade invalidity osoby, ktorá je poistená spolu s dieťaťom, alebo jej úmrtia, dochádza k oslobodeniu od platenia poistného. Navyše vášmu dieťaťu môže byť vyplácaný ročný dôchodok až do konca poistnej doby, alebo vyplatená jednorazová suma, ktorú ste si dojednali na začiatku poistenia.
 

Do poistenia Moja farbička si môžete navoliť tieto poistenia:

 • Trvalé následky úrazu (s progresiou/bez progresie)
 • Denné odškodné počas liečenia úrazu
 • Denné odškodné počas pobytu v nemocnici v dôsledku úrazu
 • Poistenie kritických chorôb
 • Zodpovednosť za škodu
 • Oslobodenie od platenia poistného v prípade zdravotného hendikepu
 • Poistenie denného odškodného za pobyt v nemocnici z dôvodu choroby dieťaťa
 • Allianz Best Doctors
 • Doktor+
 • Poistenie chirurgického zákroku dieťaťa
 • Služba Asistent

Fondy

V rámci programu Moja Farbička si môžete vybrať z nasledovných fondov:
- Dlhopisový fond
- Dlhopisový fond Európske spoločnosti
- Akciový fond Európa
- Zmiešaný fond
- Akciový fond Nové trhy
- Akciový fond Európske malé spoločnosti
- C-Quadrat Total Return Global fond
- C-Quadrat Total Return Garant fond
- Fidelity Global Dividend fond
 

Poistenie Moja Farbička Plus

Oproti poisteniu Moja Farbička v tomto poistení je navyše:
 • V prípade úrazovej smrti následkom dopravnej nehody počas platenia poistného bude naviac vyplatených 5 000 Eur.

Vyberáme z banky.sk