Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti DOMINO TRIO

Poistenie Domino Trio chráni vašu nehnuteľnosť aj domácnosť.

Balíky

Na výber máte z troch balíkov poistenia: KLASIK, KOMFORT, EXCLUSIVE. Obsahujú rovnaké poistné riziká, líšia sa vo výške poistného krytia

Nehnuteľnosť

Poistenie nehnuteľnosti pokrýva riziká:
 • Požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla s posádkou, únik dymu
 • Povodeň a záplava, víchrica a krupobitie
 • Zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín
 • Pád predmetov, tiaž snehu a námrazy, zosuv nahromadenej masy snehu
 • Voda uniknutá z vodovodných zariadení
 • Výbuch sopky, zemetrasenie, aerodynamický tresk
 • Náraz vozidla, odcudzenie, odcudzenie vonkajších stavebných úprav
 • Vandalizmus, sprejerstvo, rozbitie skla
 • Prepätie, deštruktívna činnosť hmyzu a divoko žijúcich hlodavcov
 • Strata nájmu
 • Odcudzenie stavebného materiálu,  stavebných mechanizmov a stavebného náradia pri rozostavanej nehnuteľnosti
 • Náklady na odvrátenie PU (= poistnej udalosti), náklady na odpratanie zvyškov po PU
 • Náklady na dopravu poistených vecí pri PU
 • Výmena zámok po strate kľúčov v súvislosti s PU, náklady na primerané náhradné ubytovanie po PU
 • Vedľajšie stavby
 • Vniknutie atmosférických zrážok do poistenej nehnuteľnosti alebo do vedľajšej stavby cez nepoškodenú strechu, obvodové steny, zatvorené dvere a okná alebo cez stavebné súčasti
 • Voda spätne vystupujúca z odpadových potrubí a z kanalizácie v dôsledku zvýšenej hladiny spodnej vody alebo nahromadených zrážkových vôd
 • Vyhľadanie príčiny vzniku škody a uvedenie nehnuteľnosti do pôvodného stavu pri škodách spôsobených vodou z vodovodných zariadení
 • Zamrznutie vody v meračoch určených na meranie prietoku vody (vodomer) – mráz na meračoch
 • Prúdením vzduchu minimálne 60 km/hod., resp. 16,6 m/s a viac – búrlivý vietor
 • Náklady na spotrebovanú vodu uniknutú v dôsledku nebezpečenstva vody z vodovodného zariadenia
 • Škody na elektromotoroch zariadení slúžiacich na prevádzku poistenej nehnuteľnosti alebo vedľajšej stavby spôsobené skratom
 • Poistenie náhrobného pomníka v rozsahu základných rizík
 • Okrasná záhrada v rozsahu základných rizík, poistenie stavebného materiálu, mechanizmov a náradia
 • Zodpovednosť za škodu z titulu vlastníctva, nájmu, držby alebo správy nehnuteľnosti
 • Asistenčná služba ŠTANDARD

Domácnosť

Poistenie domácnosti pokrýva riziká:
 • Požiar, výbuch, úder blesku, prepätie, pád lietadla s posádkou, únik dymu
 • Povodeň a záplava,víchrica a krupobitie
 • Zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, pád predmetov
 • Voda uniknutá z vodovodných zariadení
 • Výbuch sopky, zemetrasenie, aerodynamický tresk
 • Odcudzenie, náraz vozidla, vandalizmus, rozbitie skla
 • Voda uniknutá z akvária, alebo z vírivých alebo masážnych vaní
 • Náklady na odvrátenie PU (= poistnej udalosti), náklady na odpratanie zvyškov po PU
 • Náklady na dopravu poistených vecí pri PU, náklady na primerané náhradné ubytovanie po PU
 • Výmena zámok po strate kľúčov v súvislosti s PU
 • Veci vyššej hodnoty, veci mimo poistenej domácnosti
 • Vniknutie atmosférických zrážok do poistenej domácnosti cez nepoškodenú strechu, obvodové steny, zatvorené dvere a okná alebo cez stavebné súčasti
 • Voda spätne vystupujúca z odpadových potrubí a z kanalizácie v dôsledku zvýšenej hladiny spodnej vody alebo nahromadených zrážkových vôd
 • Škody na tovare nachádzajúcom sa v chladničkách a v mrazničkách, ku ktorým dôjde pri poruche chladiacich zariadení v dôsledku: nepredvídateľného výpadku elektrickej energie počas neprítomnosti členov domácnosti, materiálnych a výrobných chýb, skratu a izolačných chýb
 • Škody spôsobené skratom motora v elektrospotrebičoch používaných v poistenej domácnosti
 • Poistenie predĺženej záruky – škody na elektrospotrebičoch z titulu záruky v období jedného roka po ukončení zákonom stanovenej záručnej doby
 • Poistenie príslušenstva automobilov, prívesov, motocyklov a mopedov v mieste poistenia
 • Občianska zodpovednosť
 • Asistenčná služba ŠTANDARD
Poistenie zodpovednosti za škodu a asistenčné služby automaticky súčasťou každého balíka.
Poistenie je bez spoluúčasti.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti môžete uzavrieť online, telefonicky alebo osobne.

Vyberáme z banky.sk