Poistenie domácnosti a budov - MÔJ DOMOV

Komplexné poistenie majetku MÔJ DOMOV poskytuje rozsah poistnej ochrany podľa vašich požiadaviek. Poistná ochrana môže zahŕňať škody na vašom majetku, škody, ktoré spôsobíte tretím osobám v bežnom živote ako aj doplnkové služby.

Čo môže byť poistené:

BUDOVA

  • rodinný dom, byt v bytovom/rodinnom dome, rekreačný dom/chata, nebytový priestor a pod.
  • vedľajšia stavba v mieste poistenia budovy - stavba postavená na základe stavebného povolenia, drobná stavba ohlásená stavebnému úradu a pod.
  • stavebný materiál, stavebné mechanizmy, náradie

DOMÁCNOSŤ

Hnuteľné veci, ktoré vlastnia alebo používajú členovia domácnosti:
  • v byte/nebytovom priestore, priestoroch príslušenstva bytu, uzamykateľných priestoroch určených na ich výlučné užívanie, na oplotenom pozemku,
  • v rodinnom dome, rekreačnom dome/chate, vo vedľajších stavbách v mieste poistenia, na oplotenom pozemku.

Na výber máte 3 balíky poistenia:

Balík COMFORT (základné krytie)

FLEXA - kryje škody spôsobené požiarom, bleskom, explóziou, implóziou a pádom lietadla,
ŽIVEL - kryje škody v dôsledku živelných udalostí (atmosférické zrážky, víchrica, búrlivý vietor, ťarcha snehu, krupobitie, lavína, povodeň, záplava a zosuv pôdy),
ASISTENČNÉ SLUŽBY - asistencia v prípade technickej havárie alebo zablokovaných dverí,
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU - chráni vás pred finančnými následkami, ak spôsobíte škodu inému bežnou činnosťou alebo v súvislosti s vedením domácnosti,
POISTENÉ NÁKLADY - kryje vaše náklady po poistnej udalosti (napr. náklady na náhradné ubytovanie, vyhotovenie náhradných dokladov, vysušenie poistených vecí) a zároveň kryje vaše náklady spojené s odvrátením bezprostredne hroziacej poistnej udalosti alebo zmiernením jej následkov.
 

Balík EXTRA (rozšírené krytie)

Balík s rozšírenou poistnou ochranou EXTRA zahŕňa rovnanké krytie ako balík COMFORT a  navyše aj:
VODOVODNÉ ŠKODY - kryje škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia, spätným vystúpením vody alebo spodnou vodou,
ROZBITIE SKLA - kryje škody spôsobené rozbitím sklenených súčastí vášho poisteného majetku.

Balík MAX (komplexné krytie)

Balík s najširšou poistnou ochranou MAX zahŕňa rovnanké krytie ako balík EXTRA a  navyše aj:
ODCUDZENIE - kryje krádež vášho majetku,
VANDALIZMUS - kryje škody na vašom majetku v dôsledku vandalizmu,
SKRAT A PREPÄTIE - kryje škody na vašom majetku v dôsledku skratu alebo prepätia.

allianz-majetok

K vybranému balíku si môžete pripoistiť krytie škôd v dôsledku zemetrasenia.
 

Vyberáme z banky.sk