Máte nárok na to, aby za vás platil poistné štát?

Máte priznaný príspevok na opatrovanie alebo vykonávate osobnú asistenciu v potrebnom rozsahu? Ak sa chcete dozvedieť, či máte právo na to, aby za vás platil poistné štát, čítajte ďalej. Informácie nám poskytol Marian Škotka zo Sociálnej poisťovne.

Za určité skupiny fyzických osôb – matka alebo osoba starajúca sa o dieťa, poberateľ opatrovateľského príspevku, osobný asistent osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy – štát po splnení všetkých zákonom stanovených podmienok platí poistné na dôchodkové poistenie. Sú to poistenci štátu.

Poistencom štátu môže byť:
  • fyzická osoba (rodič alebo osvojiteľ dieťaťa, prípadne jeho manžel/manželka, osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu), ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku
  • fyzická osoba, ktorá sa riadne stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku, najdlhšie do 18 rokov jeho veku
  • fyzická osoba, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie
  • fyzická osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) najmenej 140 hodín mesačne
  • vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy podľa osobitného predpisu

Lista Odporucame
Štát platí poistné na dôchodkové poistenie aj za povinne dôchodkovo poisteného zamestnanca a samostatne zárobkovo činnú osobu v období, v ktorom sa im poskytuje materské. „Obdobie, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát, sa týmto osobám v budúcnosti zhodnotí ako obdobie dôchodkového poistenia pre nárok na niektorú z dôchodkových dávok,“ hovorí Marian Škotka z Odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne.

Podľa www.socpoist.sk štát platí za poistenca štátu poistné:
  • na starobné poistenie vo výške 18 % z vymeriavacieho základu (ak je sporiteľom v II. pilieri Sociálna poisťovňa postupuje 4,25 % príslušnej DSS)
  • na invalidné poistenie vo výške 6 % z vymeriavacieho základu
  • do rezervného fondu solidarity vo výške 2 % z vymeriavacieho základu

Vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie je:
  • pre osobu, ktorá sa riadne stará o dieťa v období, v ktorom sa jej poskytuje materské, a pre osobu starajúcu sa o dieťa do veku šesť rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom – mesačne 60 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý platí poistné (na rok 2017 je vymeriavací základ v sume 529,80 eur)
  • pre osoby, ktorým sa poskytuje príspevok na opatrovanie, osobných asistentov a vojakov dobrovoľnej vojenskej prípravy – minimálny vymeriavací základ (na rok 2017 platí minimálny vymeriavací základ v sume 441,50 eur)
Na tomto webe nájdete okrem iného aj podmienky, za ktorých štát fyzickej osobe platí poistné na dôchodkové poistenie. Je potrebné mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (vzťahuje sa aj na dieťa pri riadnej starostlivosti), osoba nemôže byť dôchodkovo poistená ako zamestnanec (ani ako dohodár) alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba, nemôže mať priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a nemôže mať dovŕšený vek potrebný na nárok na starobný dôchodok. Tiež musí podať prihlášku na dôchodkové poistenie. Pre úplnú presnosť informácií k poistencom štátu si pozrite uvedenú stránku, kde nájdete kompletné informácie aj s užitočnými poznámkami. Informácie môžete získať aj na pobočkách Sociálnej poisťovne.

Vyberáme z poistovne.sk

brown-eyes-of-a-person-wearing-a-face-mask

Zdravotná poradňa: Očkovanie proti COVID-19 vs. očkovanie proti chrípke

Ak som zaočkovaný proti COVID-19, chráni ma táto vakcína aj proti bežnej chrípke?
14.10.2021 | redakcia
Čítať viac o Zdravotná poradňa: Očkovanie proti COVID-19 vs. očkovanie proti chrípke
redakcia-nehoda

Havarijná poradňa: Spôsobili ste si škodu na aute sám? Čo Vám preplatí poisťovňa.

Chcem sa spýtať keď som si škodu na aute spôsobil sám teda svojou jazdou som omylom zroloval baner na ceste. Je možné si to uhradiť nejak cez poistku alebo to všetko ide na moju hlavu?
14.10.2021 | redakcia
Čítať viac o Havarijná poradňa: Spôsobili ste si škodu na aute sám? Čo Vám preplatí poisťovňa.
Doktor a peniaze-001

Stojíme pred potrebou radikálnej reformy zdravotníctva - sme však na ňu pripravení?

Zásadnú reformu spôsobu financovania zdravotníctva prináša koncept Value Based Healthcare (VBHC), ktorého základom je pridaná hodnota pre pacienta. Podstatou tohto konceptu je finančné odmeňovanie podľa pridanej hodnoty pre pacienta, a nie na automatické preplácanie zdravotníckych úkonov tak, ako je to dnes.
13.10.2021
Čítať viac o Stojíme pred potrebou radikálnej reformy zdravotníctva - sme však na ňu pripravení?

Vyberáme z banky.sk