Kritické choroby si môžete pripoistiť k životnej poistke

Kritické či závažné ochorenia sa dnes v civilizovanom svete vyskytujú veľmi často a vždy znamenajú výraznú finančnú záťaž pre pacienta a jeho rodinu. Prinášame prehľad ponúk pripoistenia kritických chorôb slovenských poisťovní.

Rakovina, infarkt, Alzheimer či Parkinson – tieto a mnoho ďalších diagnóz dnes postihuje nemalé množstvo ľudí okolo nás. Poisťovne reagujú ponukou poistenia voči týmto chorobám a v prípade ochorenia vyplatia dohodnutú sumu, ktorú môže pacient či jeho rodina použiť na kvalitnejšiu liečbu či udržanie životného štandardu.

Keď si v poisťovni uzatvárate životnú poistku, budú sa vás pýtať aj na vaše zdravie. Poisťovne posudzujú zdravotný stav každého klienta na základe vyplneného zdravotného dotazníka, prípadne lekárskej dokumentácie. Klamať či zamlčať svoj zdravotný stav sa neoplatí, pretože poisťovne vo väčšine prípadov vaše informácie overujú cez kompletnú a overenú lekársku správu. Prípadne vás môžu poslať na kontrolné vyšetrenie k špecialistovi.
Ak ste prekonali nejaké ťažké choroby, alebo máte výskyt týchto chorôb v rodine, buď si za poistku priplatíte, alebo sa môže stať, že vás poisťovňa na tieto choroby nepoistí. Napríklad, ak sa vo vašej rodine často vyskytuje cukrovka, je pravdepodobné, že ju budete mať aj vy. Poistný biznis je aj o pravdepodobnosti, takže v cene poistky vám to poisťovne zohľadnia.

Poistovne.sk sa pozreli na to, aké riešenia na pripoistenie kritických chorôb ponúkajú jednotlivé poisťovne.

3 varianty, 67 diagnóz a NN Rodinný lekár ako doplnok

NN Životná poisťovňa ponúka varianty Pripoistenia kritických chorôb pre dospelých aj deti.
  1. Komplexné Pripoistenie pre prípad kritických chorôb dospelých kryje takmer 70 diagnóz, ako napríklad srdcový infarkt, rakovinu, zlyhanie obličiek, bypass či roztrúsenú sklerózu. Pri tomto pripoistení si dohodnete poistnú sumu, ktorá vám bude v prípade kritickej choroby vyplatená. Výška poistného plnenia závisí od typu závažného ochorenia. Každá jedna diagnóza je percentuálne ohodnotená a v prípade vzniku poistnej udalosti NN vypláca klientovi príslušné percento z dohodnutej poistnej sumy. Výhoda je tiež v tom, že vyplatením časti poistného plnenia pripoistenie nezaniká.
  2. Pripoistenie pre prípad rakoviny dospelých kryje špecificky samostatne len rakovinu v rôznych štádiách od počiatočného až po terminálne. Pri terminálnych fázach vypláca poisťovňa navyše bonus 50 % poistnej sumy.
  3. Pripoistenie pre prípad kritických chorôb detí kryje 55 závažných chorôb detí. V prípade najvážnejších diagnóz NN vypláca navyše bonus 20 % z poistnej sumy ako príspevok na ošetrovanie dieťaťa, pričom platí, že pri terminálnom štádiu choroby vypláca poisťovňa 150 % z poistnej sumy.
V prípade závažných poistných udalostí ako sú smrť, kritická choroba či trvalá invalidita, NN Životná poisťovňa plní svoje záväzky 98 % prípadov, čo predstavuje podiel uznaných a vyplatených poistných udalostí,“ dodáva Daniela Guťanová, tlačová hovorkyňa NN SR. Poistná doba pripoistení pritom môže byť rovnaká alebo kratšia než poistná doba hlavného poistenia. Minimálna poistná doba je 5 rokov, pričom pripoistenie musí končiť najneskôr vo veku 65 rokov dospelého poisteného a v prípade dieťaťa vo veku 18 rokov.

Ako doplnok k akémukoľvek poisteniu ponúka NN Životná poisťovňa a dôchodkové spoločnosti telemedicínsku službu NN Rodinný lekár. Kým pred časom mohol túto službu dostať iba klient pri uzatvorení nového poistenia, pripoistenia alebo doplnkového dôchodkového sporenia, v súčasnosti si môžu existujúci klienti zriadiť NN Rodinného lekára aj bez tejto podmienky. Cena za túto asistenčnú službu je 12 eur ročne a môžu ho využívať až štyria členovia domácnosti. Štandardná cena podobných služieb v iných poisťovniach sa pohybuje od 20 eur do 150 eur ročne.

Viac osôb na jednej zmluve či dvojnásobné plnenie pri vybraných ochoreniach

Pomerne široké krytie diagnóz ponúkajú aj ďalšie poisťovne – Axa, Generali, či Wüstenrot. Axa životná poisťovňa ponúka rizikové životné poistenie pre prípad smrti, úrazu a chorôb, kde kryje 56 diagnóz kritických ochorení. Šesť z nich však predstavuje rakovinu in situ konkrétnych orgánov a ďalších šesť transplantáciu konkrétnych životne dôležitých orgánov. V iných poisťovniach sú tieto skupiny chorôb spojené ako jedna kritická choroba. V tomto poistení si pritom môžete v rámci jednej zmluvy poistiť 1 až 8 osôb.
Závažné ochorenia pripoisťuje tiež Generali poisťovňa. Klient si môže vybrať krytie 15 alebo 37 závažných ochorení. Pre vybrané mužské a ženské ochorenia je možné zvýšiť poistné plnenie až na dvojnásobok. Muži si môžu priplatiť za zhubný nádor hrubého čreva či prostaty, ženy si môžu zvýšiť poistnú ochranu pre prípad zhubného nádoru prsníka alebo krčka maternice.
Poistenie kritických chorôb ponúka aj Wüstenrot poisťovňa a pokrýva 27 diagnóz.

Menej kritických chorôb, bonusy aj limity

Kritické choroby vám poistí aj ČSOB poisťovňa. Môžete si vybrať z 2 variantov a poistiť si 10 alebo 22 vážnych chorôb, ako napríklad infarkt, rakovinu, zlyhanie obličky či Parkinsonovu chorobu.
Výber krytia kritických ochorení Komunálnej poisťovne je podobný ako u konkurencie. Poisťovňa dokopy kryje takmer 20 diagnóz, pričom toto pripoistenie končí vo veku 60 rokov poisteného.
Podobné množstvo civilizačných chorôb pripoisťuje aj Union poisťovňa (19 diagnóz), Kooperativa poisťovňa vo forme pripoistenia k individuálnemu zdravotnému poisteniu (18 vážnych chorôb) a Poštová poisťovňa (17 diagnóz a operácií). Groupama poisťovňa má v ponuke rizikové životné poistenie, kde si svoju poistnú ochranu máte možnosť rozšíriť aj o 12 diagnóz kritických chorôb. Táto poisťovňa tiež sľubuje dvojnásobné poistné plnenie v prípade hospitalizácie z dôvodu ženských alebo mužských kritických ochorení. Aj Aegon poisťovňa ponúka doplnkové poistenie závažných chorôb. To kryje riziko ohrozenia zdravia v prípade 4 chorôb (medzi nimi napríklad rakovina či infarkt), ktoré si vyžadujú dlhodobú liečbu, následnú rekonvalescenciu a okamžité finančné zdroje. Pripoistenie závažných ochorení má v ponuke tiež Poistovňa Slovenskej sporiteľne. Ponúka možnosť krytia pre prípad rakoviny, srdcového infarktu a náhlej cievnej mozgovej príhody.

Rýchlosť výplaty

Ak sa kritické ochorenie u poistenca preukáže, je potrebné to nahlásiť poisťovni bez zbytočného odkladu, spolu s priloženou lekárskou dokumentáciou. V prípade, že pacient s ohľadom na svoj zdravotný stav nie je schopný sám nahlásiť výskyt kritickej choroby – poistnej udalosti, môže tak urobiť poistník, prípadne blízka osoba poisteného. Jednou z podmienok výplaty poistného plnenia je, že pacient zostane nažive po určitú dobu odo dňa stanovenia diagnózy – poisťovne udávajú rámcovo 1 mesiac. V NN Životnej poisťovni je poistnou udalosťou stanovenie diagnózy alebo podstúpenie niektorej z operácii, ako je uvedené v poistných podmienkach. Stačí teda, ak lekár uvedie v zdravotnej dokumentácii klienta dátum diagnostikovania kritickej choroby a vznikne mu nárok na poistné plnenie. V NN nie je definovaná žiadna doba prežitia od diagnostikovania choroby.

Pre pacientov je v takýchto ťažkých chvíľach veľmi dôležitá rýchlosť výplaty poistného. Napríklad NN Životná poisťovňa vo viac ako 90 % prípadov vypláca poistné plnenie do 5 pracovných dní od predloženia potrebných dokladov (správa ošetrujúceho lekára spolu s potrebnými záznamami z vyšetrení, prípadne prepúšťacia správa z nemocnice). Zo zákona majú poisťovne na vyplatenie poistného plnenia jeden a pol mesiaca.

Výsledky porovnania

  • Na trhu ponúkajú pripoistenie kritických chorôb v rámci životného poistenia takmer všetky poisťovne. Najširší rozsah chorôb kryje NN Životná poisťovňa - až 67 diagnóz. Takmer všetky poisťovne kryjú najbežnejšie, ale aj najvážnejšie diagnózy, ako sú rakovina či infarkt.
  • U väčšiny poisťovní sa dajú kritické choroby poistiť formou pripoistenia k hlavnej životnej poistke.
  • Viaceré poisťovne vyplácajú poistné plnenie iba za prvú poistnú udalosť – to znamená, že keď poistený ochorie na niektorú z kritických chorôb a poisťovňa mu vyplatí peniaze, toto pripoistenie zanikne. V NN Životnej poisťovni poistenie pokračuje ďalej i po vyplatení časti poistného plnenia. Pripoistenie zaniká až vyplatením celej dohodnutej poistnej sumy. Klient tak v prípade vzniku ďalšej kritickej choroby má nárok na ďalšie plnenie.
  • Pripoistenia sa líšia tiež vo výške poistného plnenia. V závislosti od spoločnosti sa vypláca poistné plnenie vo forme jednorazovej poistnej sumy alebo tak, ako v NN Životnej poisťovni - vo forme percenta z dohodnutej poistnej sumy až pokiaľ sa nevyčerpá celková dohodnutá poistná suma. Výška poistného plnenia vždy závisí od výšky dohodnutej poistnej sumy.
  • Niektoré poisťovne limitujú toto pripoistenie vekom. Kým napríklad v MetLife je vek u mužov limitovaný najviac na 55 rokov, NN Životná poisťovňa poistí muža až do veku 65 rokov.

Vyberáme z poistovne.sk

Záplavy_Rudno_Allianz1

Prírodné živly spôsobujú čoraz viac škôd, pri niektorých medziročne stúpli aj o stovky percent

Prírodné živly spôsobili minulý rok najviac škôd za posledných 5 rokov. Medziročne stúpol počet škôd o 185 percent, pričom povodne a záplavy spôsobili nárast škodovosti o 433 percent. Na ochranu klientov pred podpoistením Allianz aktualizuje výšku poistnej sumy nehnuteľnosti podľa vývoja cien realít.
24.04.2024
Čítať viac o Prírodné živly spôsobujú čoraz viac škôd, pri niektorých medziročne stúpli aj o stovky percent
policia-redakcia

Preplatí vám poisťovňa škodu na aute spôsobenú výtlkom? Ako kedy.

Slovenské cesty o výtlky nemajú núdzu. Aj keď ich každý rok opravia, objavia sa nové. Čo robiť, ak ste na jeden z nich s autom nabehli a odnieslo si to vozidlo? Preplatí vám škodu poisťovňa?
24.04.2024 | redakcia
Čítať viac o Preplatí vám poisťovňa škodu na aute spôsobenú výtlkom? Ako kedy.
man-driving-in-car-interior

Mobil za volantom zabíja čím ďalej tým viac ľudí. Čo nato poisťovne?

V rámci EÚ Slovensko aktuálne patrí k piatim krajinám, ktoré majú nadpriemerný počet úmrtí pri dopravných nehodách. Kým počet obetí v EÚ klesá, na Slovensku nelichotivo rastie.
22.04.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Mobil za volantom zabíja čím ďalej tým viac ľudí. Čo nato poisťovne?

Vyberáme z banky.sk