Čo potrebujete vedieť o PZP

Povinnosť uzatvoriť povinné zmluvné poistenie je daná zákonom 381/2001 Zb. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Toto by ste o PZP mali vedieť.Čo je to PZP


Povinné zmluvné poistenie je poistenie ZODPOVEDNOSTI za spôsobené škody, ktoré vzniknú pri prevádzke motorového vozidla tretím stranám. Čiže sa nevzťahuje na škody, ktoré spôsobíme sami sebe.

Kto a kedy je povinný uzatvoriť PZP


Povinnosť uzavrieť PZP má ten, kto je ako držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla alebo ten, kto je v dokladoch vozidla zapísaný ako osoba, na ktorú sa držba motorového vozidla previedla.

V ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom. Ak na motorové vozidlo je uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci (lízingová zmluva), povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca.

Toto poistenie chráni vodičov pred tým, aby nemuseli platiť za spôsobené škody na majetku a zdraví iných osôb z vlastných peňazí. Každý, kto má uzatvorené PZP, má právo, aby ním spôsobené škody pri prevádzke vozidla uhradila jeho poisťovňa.

Vlastník je povinný uzavrieť PZP najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla. Auto musí byť poistené nepretržite. Neexistuje žiadna preklenovacia lehota, medzi dňom, kedy vám skončilo staré poistenie a dňom, kedy si uzatvoríte nové PZP.

Na aké škody sa vzťahuje PZP


Povinné zmluvné poistenie je poistením zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobí vodič prevádzkou motorového vozidla tretej strane. Poisťovňa z tohto poistenia vyplatí poškodenému preukázateľné nároky na náhradu:
  • škody na zdraví a nákladov pri usmrtení (zdravotná starostlivosť, nemocenské dávky, úrazové dávky, dôchodky, náklady na pohreb)
  • škody vzniknutej poškodením a zničením ( poškodenie cudzieho vozidla, oplotenia, budovy, verejného osvetlenia)
  • účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov
  • ušlého zisku
Poškodený dostane náhradu len v takej výške, v akej mu bola v skutočnosti spôsobená škoda. Výšku škody môže určiť aj súd.

Mať len PZP a nemať havarijné poistenie znamená, že svoj majetok – auto – si vlastník nijakým spôsobom nechráni.


Aké škody nie sú kryté?


Zákon taktiež vymedzuje, ktoré škody sa z PZP nehradia:
  1. škoda, ktorú utrpel vodič motorového vozidla, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
  2. škoda na motorovom vozidle, ktorého prevádzkou bola škoda spôsobená,
  3. škoda, ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal uhradiť nad rámec ustanovený osobitnými predpismi alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia súdu o náhrade škody,
  4. škoda, ktorá vznikla pretekárom alebo súťažiacim účastníkom pri motoristických pretekoch alebo pri prípravných jazdách k nim, ani škodu na motorových vozidlách pri nich použitých,
  5. škoda spôsobená pracovnou činnosťou motorového vozidla ako pracovného stroja s výnimkou škôd zapríčinených jeho jazdou,
  6. škoda vzniknutá prevádzkou auta pri teroristickom čine, ak má táto prevádzka priamu súvislosť s týmto činom

Vyberáme z poistovne.sk

redakcia-nehoda1

Ako sa vyhnúť zrážke so zverou a čo robiť po kolízii

Stret so zverou býva častejší, než si myslíme. V roku 2021 evidovala Allianz poisťovňa  2487 zrážok vozidiel so zverou, škody dosiahli výšku  6,63 milióna eur. V UNIQE tvoria škody následkom stretu so zvieraťom asi 10% z celkových škôd na motorových vozidlách.
29.09.2022 | redakcia
Čítať viac o Ako sa vyhnúť zrážke so zverou a čo robiť po kolízii
8466

Slováci by si mali podľa odborníkov dávať pozor na podpoistenie nehnuteľnosti

Na Slovensku je drvivá väčšina bytových domov podpoistená. Konštatuje to Združenie pre lepšiu správu bytových domov.
26.09.2022
Čítať viac o Slováci by si mali podľa odborníkov dávať pozor na podpoistenie nehnuteľnosti

Vyberáme z banky.sk