Zmeny v sociálnom poistení na rok 2024. Časť 1.

Aj tento rok so sebou prináša zopár dôležitých zmien v oblasti sociálneho poistenia. V niekoľkých článkoch vám prinášame prehľad toho najdôležitejšieho, dnes to bude o zmenách v dôchodkovom poistení.

33131_obr

Poberané dôchodky sa zvýšia o 3,6 %, novopriznané o 14,5 %

Od 1. januára 2024 Sociálna poisťovňa automaticky zvýši (valorizuje) všetky dôchodkové dávky, netreba o to osobitne žiadať. Dôchodcovia dostanú písomné rozhodnutie a dôchodky vo vyššej sume im po prvý raz prídu v obvyklom výplatnom termíne v januári aj s doplatkom od 1.1. 2024 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2024. Percento valorizácie dôchodkov závisí od porovnania medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za prvých deväť mesiacov a za prvý polrok roka 2023.

Minimálne dôchodky a valorizácia

Tu sa nič nemení, platí tu osobitný mechanizmus; na valorizáciu dôchodku od 1.1. 2024 sa zo zákona neprihliada na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Zvyšuje sa suma priznaného dôchodku bez tohto zvýšenia. Ak suma bude aj po valorizácii nižšia ako minimálny dôchodok, Sociálna poisťovňa ďalej zvýši sumu dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Keďže tá sa nemení, dôchodca bude naďalej dostávať dôchodok v nezmenenej sume (teda minimálny dôchodok, ktorý je pre neho po valorizácii dôchodku finančne výhodnejší). Ak bude suma dôchodku po valorizácii vyššia ako suma minimálneho dôchodku, nárok na minimálny dôchodok zaniká a Sociálna poisťovňa bude dôchodcovi vyplácať jeho dôchodok v novej, vyššej sume.

Zmena aktuálnej dôchodkovej hodnoty

Sociálna poisťovňa stanovila aktuálnu dôchodkovú hodnotu (ADH) platnú od 1.1.2024 do 31.12.2024 na 17,7688 eur. ADH je jednou zo základných veličín na výpočet dôchodkovej dávky v danom roku. Na výpočet dôchodkovej dávky sa použije ADH platná v kalendárnom roku, v ktorom vznikol nárok na jej výplatu. Ak teda nárok na výplatu dôchodkovej dávku vznikne v roku 2024, použije sa dôchodková hodnota 17,7688 eur. Od 1.1.2023 sa ADH každoročne upravuje o 95 % nárastu priemernej mzdy za 3. štvrťrok daného roku voči 3. štvrťroku predchádzajúceho roku. Prehľad súčasných i historických aktuálnych dôchodkových hodnôt ako aj vzorce ich výpočtu nájdete na webe Sociálnej poisťovne.

Dôchodkový vek

Ten sa v roku 2024 nemení, zostáva 64 rokov a až do ročníka narodenia poistenca 1966 sa uplatňuje podľa tabuľky uvedenej na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Zároveň platí, že dôchodkový vek sa poistencovi znižuje o 6 mesiacov za každé vychované dieťa (najviac za tri deti, teda najviac o 18 mesiacov). Zmena nastane v roku 2024, od ročníka narodenia poistenca v r. 1967 sa zvyšovanie dôchodkového veku opätovne naviaže na strednú dĺžku života. Právna úprava týkajúca sa zníženia dôchodkového veku o šesť mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však o 18 mesiacov, ostáva zachovaná.

Dôchodková prognóza - prvýkrát ju budú zasielať v roku 2026

Na základe novely zákona o sociálnom poistení vzniká Sociálnej poisťovni nová povinnosť zaslať poistencovi informáciu o predpokladaných dôchodkových nárokoch z dôchodkového poistenia a starobného dôchodkového sporenia. Dôchodkovú prognózu bude zasielať do 31.5. kalendárneho roka, pričom údaje v nej uvedené budú vychádzať zo stavu k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka. Periodicita zasielania dôchodkovej prognózy závisí od veku poistenca. Sociálna poisťovňa je povinná zaslať dôchodkovú prognózu prvýkrát v roku 2026.

Pokračuje prehodnocovanie niektorých invalidných dôchodkov

Prioritou bude aj v roku 2024 realizácia kontrolných lekárskych prehliadok u poberateľov invalidných dôchodkov. Súvisí to s novelou Prílohy č. 4 k zákonu o sociálnom poistení, ktorá nadobudla účinnosť od 1.8.2023 a podľa ktorej mali posudkoví lekári do konca roka 2023 prehodnotiť 25% prípadov invalidity, ktorých sa novela týka, a ďalšie prípady počas nasledujúcich dvoch rokov. Samotný proces prehodnocovania je rozplánovaný až do 31.7.2025. Zo štatistík vyplýva, že do 30.11. 2023 bola v 715 prípadoch zvýšená miera poklesu vykonávať zárobkovú činnosť na vyššiu percentuálnu skupinu o viac ako 70 %. V ďalších 6 380 prípadoch bola miera poklesu určená naďalej v rozpätí 41 % – 70 %. Celkovo k 30.11.2023 posudkoví lekári posúdili už približne 33 % plánovaných prípadov, ktoré zahŕňajú stavy trvalé, plánované kontrolné lekárske prehliadky a prehodnotenie zdravotného stavu na základe žiadosti o zvýšenie sumy invalidného dôchodku. V roku 2024 bude prehodnotených ďalších 50 % všetkých prípadov, ktorých sa novela týka, a zvyšok v roku 2025. Ide o preskúmanie trvania invalidity ex offo (stavy trvalé), riadne určené kontrolné lekárske prehliadky, ktorých sa zmena Prílohy č. 4 týka, a neformálne žiadosti o zvýšenie sumy invalidného dôchodku.

Individuálny účet poistenca nahrádza Elektronický účet poistenca

Sociálna poisťovňa v roku 2024 nahradí doterajšie vedenie Individuálneho účtu poistenca vedením Elektronického účtu poistenca (EUP). Na vyžiadanie poistenca mu bude zasielať raz ročne Výpis z EUP, bude obsahovať prehľad údajov dôchodkového poistenia, ktoré sa o poistencovi nachádzajú v evidencii, obsah výpisu si poistenec bude môcť voliteľne rozšíriť aj o informácie o obdobiach nemocenského poistenia za posledných 5 rokov a obdobiach poistenia v nezamestnanosti za posledných 7 rokov. Výpis poskytne Sociálna poisťovňa poistencovi najneskôr do 60 dní od dátumu doručenia žiadosti o jeho vyhotovenie.

Výplata rodičovského dôchodku

Rodičovský dôchodok za rok 2023 Sociálna poisťovňa vyplácala jednorazovo v jednej úhrnnej splátke. Od roku 2024 ho bude vyplácať tiež jednorazovo v jednej úhrnnej splátke, a to:
  • v júni príslušného kalendárneho roka - všetkým poberateľom dôchodku, ktorí splnia podmienky nároku na rodičovský dôchodok do 30. júna príslušného kalendárneho roka alebo
  • v mesiaci nasledujúcom po mesiaci jún príslušného kalendárneho roka, ak sa dôchodok, od ktorého výplaty je odvodený nárok na rodičovský dôchodok, ešte v júni príslušného kalendárneho roka nevyplácal (napríklad: ešte nebol priznaný starobný dôchodok, nebol dovŕšený dôchodkový vek a podobne).

Informácie čerpáme z portálu www.socpoist.sk.

Vyberáme z Poistovne.sk

packed-and-ready-to-go

Pri celoročnom cestovnom poistení si dajte pozor na maximálnu dobu nepretržitého vycestovania

Vedeli ste, že celoročné poistenie neplatí nepretržite? Po istej dobe sa totiž musíte vrátiť späť na Slovensko, inak vám poistenie prestane platiť. Porovnali sme tieto doby nepretžitého pobytu vo všetkých poisťovniach.
14.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Pri celoročnom cestovnom poistení si dajte pozor na maximálnu dobu nepretržitého vycestovania
persons-torso-on-a-motorbike-holding-a-map

Kedy sa vám oplatí ročné cestovné poistenie? Prepočítali sme to za vás

Ak počas roka vycestuje do zahraničia viackrát, môže sa vám oplatiť celoročné poistenie. Pozrite si porovnanie na rok 2024, čo vás vyjde lacnejšie.
12.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Kedy sa vám oplatí ročné cestovné poistenie? Prepočítali sme to za vás
burka-redakcia

Škody po záplavách poisťovne vyčísľujú na stovky tisíc euro

Vlna povodní a záplav, ktoré od začiatku júna sužujú Európu, páchajú značné škody aj na Slovensku. Pozrite si, koľko škôd už zaznamenali poisťovne.
12.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Škody po záplavách poisťovne vyčísľujú na stovky tisíc euro

Vyberáme z banky.sk