Zmeny v sociálnom poistení od začiatku roka 2023. Čo potrebujete vedieť? (1. časť) - Dôchodky

Rok 2023 so sebou prináša niekoľko dôležitých zmien v oblasti sociálneho poistenia. Dnes sme pripravili prehľad toho najdôležitejšieho v oblasti dôchodkov.

daughter-teaching-technology

Zmeny v dôchodkoch a dôchodkovom poistení

Sociálna poisťovňa od 1.1.2023 zvýši (valorizuje) dôchodky o 11,8 % automaticky. O zvýšení dostanú seniori písomné rozhodnutie.

Sociálna poisťovňa v roku 2023 zvýši o 11,8 % aj všetky druhy dôchodkových dávok (starobné, predčasné starobné, invalidné a pozostalostné dôchodky). Presnú výšku valorizácie si môžu dôchodcovia vypočítať v informatívnej kalkulačke, ktorá je zverejnená na stránke Sociálnej poisťovne.

Minimálne dôchodky a valorizácia

Pri valorizácii minimálnych dôchodkov sa v roku 2023 nič nemení. Na valorizáciu dôchodku od 1.1.2023 sa zo zákona neprihliada na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Zvyšuje sa suma dôchodku bez tohto zvýšenia. Ak suma bude aj po valorizácii nižšia ako minimálny dôchodok, Sociálna poisťovňa ďalej zvýši sumu na sumu minimálneho dôchodku. Keďže sa výška minimálneho dôchodku od 1.1.2023 nemení, dôchodca bude naďalej dostávať dôchodok v nezmenenej sume (teda minimálny dôchodok, ktorý je pre neho po valorizácii dôchodku finančne výhodnejší). Ak bude suma dôchodku po valorizácii vyššia ako suma minimálneho dôchodku, nárok na minimálny dôchodok zaniká a Sociálna poisťovňa bude dôchodcovi vyplácať jeho dôchodok v novej, vyššej sume.

Novinka – rodičovský dôchodok

Novela zákona o sociálnom poistení ho zavádza od 1.1.2023. Sociálna poisťovňa ho prizná poberateľovi starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku. Rodičovský dôchodok sa biologickému rodičovi (resp. osvojiteľovi) poistenca prizná automaticky.

Rodičovský dôchodok dieťaťu nezvyšuje jeho odvody do Sociálnej poisťovne a ani nezníži jeho budúci dôchodok. Poistenec, ktorý však chce prispievať „náhradným“ rodičom alebo si želá vylúčiť priznanie rodičovského dôchodku svojim rodičom, musí svoj úmysel oznámiť Sociálnej poisťovni do 28.2.2023 prostredníctvom formulára Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok. Podrobnosti a ďalšie informácie nájdete na socpoist.sk.

Predčasné dôchodky – zmena sumy, pri ktorej vzniká nárok, a nárok po 40 odpracovaných rokoch

Od 1.11.2022 vzniká nárok na predčasný starobný dôchodok iba vtedy, ak je suma predčasného starobného dôchodku vyššia ako 1,6 – násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo je 375,10 eur mesačne (do 31.10.2022 to bola suma 281,40 eur mesačne). Podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok, ak nárok naň vznikol pred 1. novembrom 2022, sa posudzujú podľa zákona o sociálnom poistení v znení účinnom do 31. októbra 2022.

Od 1. januára 2023 sú podmienky nároku alternatívne v závislosti od toho, či poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov. Zákon vymedzuje, ktoré obdobie sa považuje za odpracovaný rok, pričom taxatívne vylučuje niektoré obdobia:
- doby štúdia
- doby nezamestnanosti
- doby politického alebo odborného školenia
- doby dodatočného doplatenia poistného na dôchodkové poistenie za dobu štúdia a dobu evidencie uchádzača o zamestnanie.

Ak poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov, nebude sa na neho vzťahovať podmienka chýbajúcich najviac dvoch rokov do dovŕšenia dôchodkového veku; ak bude žiadať o priznanie predčasného starobného dôchodku viac ako dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, bude na posúdenie nároku potrebné posúdiť, koľko odpracovaných rokov získal. Ak získal najmenej 40, nárok mu vznikne, ak suma jeho predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6 – násobok sumy životného minima (375,10 eur mesačne). Ďalšie informácie a upresnenia nájdete na socpoist.sk.

Zmena aktuálnej dôchodkovej hodnoty

Kým doteraz pravidelne k 1. januáru stúpala aktuálna dôchodková hodnota o rast priemernej mzdy, po novom pôjde o rast len o 95 % priemernej mzdy. Aktuálna dôchodková hodnota na rok 2023 je 16,4764 eur.

Naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života – po prvýkrát pre poistencov narodených v roku 1967

Dôchodkový vek zostáva 64 rokov a až do ročníka narodenia poistenca 1966 sa uplatňuje podľa tabuľky na stránke Sociálnej poisťovne. Dôchodkový vek sa poistencovi znižuje o 6 mesiacov za každé vychované dieťa (najviac za tri deti, teda najviac o 18 mesiacov.)

Zmena nastane v roku 2024. Od ročníka narodenia v r. 1967 sa opätovne zvyšovanie dôchodkového veku naviaže na strednú dĺžku života, právna úprava týkajúca sa zníženia o šesť mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však o 18 mesiacov, ostáva zachovaná. Dôchodkový vek ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny na päť rokov dopredu. Po prvýkrát sa tak stane v roku 2024 a ustanoví sa dôchodkový vek poistencov narodených v roku 1967.

Vdovské a vdovecké dôchodky sa budú poberať dlhšie

Vdove / vdovcovi, ktorí vychovali jedno dieťa, sa od 1. januára zníži veková hranica opätovného vzniku nároku na výplatu na pozostalostný dôchodok z doterajšieho dovŕšenia dôchodkového veku na vek 57 rokov. Zároveň sa od roku 2023 predĺži poberanie vdovského a vdoveckého dôchodku z jedného roka na dva. Pozostalej manželke / manželovi, ktorým bola výplata vdovského / vdoveckého dôchodku zastavená po uplynutí roka od smrti manžela / manželky a ešte neuplynulo obdobie dvoch rokov, Sociálna poisťovňa od 1.1. 2023 za zostávajúce obdobie uvoľní výplatu pozostalostného dôchodku. Dôchodcovia nemusia o uvoľnenie osobitne žiadať. Sociálna poisťovňa tiež uvoľní výplatu pozostalostného dôchodku vdove alebo vdovcovi, ktorí dovŕšili vek 57 rokov a vychovali jedno dieťa, ak výplata bola zastavená z dôvodu nesplnenia inej zákonnej podmienky nároku na výplatu dôchodku.

Česko-slovenské dôchodky (zohľadnenie českej doby poistenia)

Od 1.1.2023 bude Sociálna poisťovňa zohľadňovať „tzv. českú” dobu poistenia, ktorú poistenec získal pred 1. januárom 1993 a jej vplyv na slovenský dôchodok. Ide o odstránenie diskriminácie slovenských občanov, ktorí v čase rozdelenia spoločného štátu pracovali pre české firmy. V SR platia skoršie termíny odchodu do dôchodku než v ČR. Ak takýto žiadateľ odchádzal do dôchodku, musel následne čakať (mesiace až roky), kým získal nárok na dôchodok z ČR. Po odstránení tejto diskriminácie od roku 2023 žiadateľovi, ktorému za „tzv. českú” dobu poistenia nárok na starobný alebo invalidný dôchodok podľa predpisov ČR nevznikol, dobu poistenia získanú pred 1. januárom 1993 na dôchodok zohľadní Sociálna poisťovňa. Následne, keď žiadateľovi vznikne nárok na dôchodok v ČR, preberie českú časť vyplácania dôchodku ČR a Sociálna poisťovňa bude vyplácať už len slovenskú časť dôchodku.

Poistencami štátu na dôchodkové poistenie sa stanú členovia cirkví, reholí a charitatívnych spoločenstiev. V roku 2023 tak bude v Sociálnej poisťovni povinne dôchodkovo poistená aj fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, ktorá je členom cirkevného, rehoľného alebo charitatívneho spoločenstva, vykonáva pre spoločenstvo pracovnú činnosť bez práva na príjem a podala prihlášku na dôchodkové poistenie.

Informácie sme čerpali z portálu www.socpoist.sk.

Vyberáme z Poistovne.sk

packed-and-ready-to-go

Pri celoročnom cestovnom poistení si dajte pozor na maximálnu dobu nepretržitého vycestovania

Vedeli ste, že celoročné poistenie neplatí nepretržite? Po istej dobe sa totiž musíte vrátiť späť na Slovensko, inak vám poistenie prestane platiť. Porovnali sme tieto doby nepretžitého pobytu vo všetkých poisťovniach.
14.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Pri celoročnom cestovnom poistení si dajte pozor na maximálnu dobu nepretržitého vycestovania
persons-torso-on-a-motorbike-holding-a-map

Kedy sa vám oplatí ročné cestovné poistenie? Prepočítali sme to za vás

Ak počas roka vycestuje do zahraničia viackrát, môže sa vám oplatiť celoročné poistenie. Pozrite si porovnanie na rok 2024, čo vás vyjde lacnejšie.
12.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Kedy sa vám oplatí ročné cestovné poistenie? Prepočítali sme to za vás
burka-redakcia

Škody po záplavách poisťovne vyčísľujú na stovky tisíc euro

Vlna povodní a záplav, ktoré od začiatku júna sužujú Európu, páchajú značné škody aj na Slovensku. Pozrite si, koľko škôd už zaznamenali poisťovne.
12.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Škody po záplavách poisťovne vyčísľujú na stovky tisíc euro

Vyberáme z banky.sk