Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti - PostDom

Poistenie bývania PostDom vám pomôže vykryť náklady, ktoré súvisia s odstraňovaním následkov škôd a s nepredvídateľnými stratami po:
 • víchrici, povodni, požiari, výbuchu plynu, údere blesku, zosuve pôdy, krupobití a iných živelných katastrofických udalostiach
 • vode unikajúcej z vodovodných zariadení
 • krádeži vlámaním alebo lúpežnom prepadnutím
 • rozbitie skla
 • škode, ktorú spôsobíte iným osobám na území SR

Môžete si pripoistiť:

 • vandalizmus
 • technické škôdy na elektrických zariadeniach patriacich k nehnuteľnosti a elektrospotrebičov domácnosti spôsobených skratom alebo prepätím

Poistenie vašej zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobíte inej osobe máte bez doplatku.
 

Čo je predmetom poistenia?

Nehnuteľnosť v užívaní (skolaudovaná) alebo vo výstavbe, resp. rekonštrukcii (neskolaudovaná) a to:
 • rodinný dom (vrátane nezabudovaného stavebného materiálu)
 • byt
 • rekreačná stavba
Domácnosť -zariadenie a vybavenie domácnosti a vybrané stavebné súčasti v rodinnom dome, byte alebo rekreačnej stavbe.

Pripoistiť si môžete aj:

 • vedľajšiu stavbu, vonkajší bazén, oplotenie a spevnené plochy a iné
 • nebytový priestor (napr. garáž)
Poistenie je možné uzavrieť osobne v pobočke poisťovne alebo banky.

Vyberáme z banky.sk