Poistenie domácnosti

Na výber máte 3 balíky DOMÁCNOSŤ, DOMÁCNOSŤ Plus a DOMÁCNOSŤ Extra

DOMÁCNOSŤ

Chráni vašu domácnosť pred škodami spôsobenými:
 • požiarom, bleskom, výbuchom aj pádom lietadiel
 • víchricou (vrátane atmosférických zrážok)
 • krupobitím (vrátane atmosférických zrážok)
 • zosuvmi pôdy, zrútením skál alebo zemín, zosuvmi alebo zrútením lavín, tiažou snehu alebo námrazy
 • zemetrasením
 • vodou z vodovodných zariadení
 • odcudzením s prekonaním prekážky vrátane lúpeže a vnútorného vandalizmu
 • škody na predmetoch slúžiacich na podnikanie do výšky 5 000 €
 • škody na potravinách v chladiacich a mraziacich zariadeniach do výšky 500 €, ak dôjde k ich znehodnoteniu v dôsledku poruchy na danom zariadení

DOMÁCNOSŤ Plus

Balík poistenia Domácnosť Plus zahŕňa všetky poistné riziká ako balík Domácnosť a navyše chráni pred škodami spôsobenými:
 • povodňami a záplavami
 • nepriamym úderom blesku
 • atmosférickými zrážkami
Súčasťou balíka je aj pokrytie nákladov na skladovanie poistených vecí po poistnej udalosti v prenajatých priestoroch.

DOMÁCNOSŤ Extra

Balík DOMÁCNOSŤ Extra je najširší balík, ktorý zahŕňa všetky poistné riziká ako balík Domácnosť Plus a navyše chráni pred škodami spôsobenými:
 • nárazom vozidla, zadymením, nadzvukovou vlnou, pádom stromov, stožiarov a iných predmetov
 • rozbitím skla* a vandalizmom
 • poškodením zámkov
 • voľne žijúcimi živočíchmi

*Riziko rozbitého skla

Toto riziko kryje škody na:
 • sklách dverí nábytku, vstavaných skríň alebo kuchynskej linky
 • zrkadlách pevne priskrutkované alebo iným spôsobom pripevnené na stene, zrkadlové výplne vstavaných skríň alebo kuchynskej linky
 • sklo-keramickej varnej platni, indukčnej varnej doske, skle plynovej alebo elektrickej varnej dosky
 • akváriu s objemom 50 litrov a viac
Spolu s poistením vášho rodinného domu, bytu alebo vašej domácnosti získate zadarmo aj množstvo asistenčných služieb:
 • inštalatér, plynár, sklenár, kúrenár, elektrikár – pri technickej havárii
 • zámočník – pri zablokovaní dvier a zámok
 • dezinsekcia a deratizácia
 • servis domácich spotrebičov
 • stráženie miesta poistenia po poistnej udalosti
 • poskytnutie kontaktov na dodávateľov služieb
Rozsah bezplatných asistenčných služieb sa líši v závislosti od vybraného balíka poistenia domu, bytu a domácnosti.

Výhody a zľavy

 • Poistenie krytie domácnosti počas sťahovania na oboch adresách až po dobu 30 dní.
 • Zľava 5% ak si k poisteniu domácnosti poistíte aj nehnuteľnosť.

Možnosť uzavrieť poistenie

Poistenie môžete uzavrieť online, telefonicky na čísle 0850 111 211 alebo osobne v pobočke poisťovne.

Vyberáme z banky.sk