Téma: Dôchodkové poistenie a sporenie
Otázka:

Aké rôzne poplatky a v akej výške platí sporiteľ v 2. pilieri? Na výpise od DSS som našla 3 (odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu, odplata za správu dôchodkového fondu a odplata za zhodnotenie majetku v DF). Neviem však prísť na to, ako a z čoho sa počítajú. Kdesi som tiež čítala, že nejaký poplatok sa platí aj Sociálnej poisťovni za prevod peňazí do DSS. Je to pravda? V akej výške?

Odpoveď:
Sporiteľ v 2. pilieri platí dôchodkovej správcovskej spoločnosti nasledovné:
1. odplatu za správu dôchodkového fondu,
2. odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu,
3. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde.

Odplata za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok nesmie presiahnuť 0,3 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná každý pracovný deň určiť pomernú časť odplaty za správu dôchodkového fondu. V ten istý pracovný deň sa o túto sumu zníži hodnota majetku v dôchodkovom fonde, čomu zodpovedá aj zníženie aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky.

Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu nesmie presiahnuť 1 % zo sumy príspevkov pripísaných na účet nepriradených platieb. Tento účet je určený aj na zúčtovanie odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu.

Odplata za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde sa účtuje každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného v zákone a predstavuje maximálne 10 % zo zhodnotenia dôchodkového fondu. V ten istý pracovný deň sa o sumu odplaty zníži hodnota majetku v dôchodkovom fonde, čomu zodpovedá aj zníženie aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky. Dôchodková správcovská spoločnosť nemá právo na odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde, ak má vypočítaná suma zápornú hodnotu.

Presná výška týchto odplát je stanovená v štatúte príslušného dôchodkového fondu.

Z majetku dôchodkového fondu sa uhrádzajú aj:
1. dane vzťahujúce sa na majetok v dôchodkovom fonde,
2. poplatky subjektu zabezpečujúcemu vyrovnanie obchodov s finančnými nástrojmi,
3. poplatky za vedenie bežných a vkladových účtov,
4. poplatky obchodníkovi / zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi,
5. poplatky centrálnemu depozitárovi / členovi centrálneho depozitára cenných papierov súvisiacich so správou cenných papierov,
6. odplata za výkon funkcie depozitára.

V prípade Sociálnej poisťovne predstavuje 0,25 % z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie príjem Sociálnej poisťovne.
Odpovedal: Vladimír Baláž (18.04.2016)
Späť

Vyberáme z banky.sk