Ak od poisťovne často pýtate náhradu škody, zruší vám zmluvu

Poisťovne pracujú s pravdepodobnosťou výskytu škôd. Ak sú príliš časté, ste rizikový klient a môže vám zrušiť zmluvu.Na Poisťovne.sk sa obrátil nespokojný klient ČSOB poisťovne, ktorá mu bez jeho súhlasu vypovedala poistenie nehnuteľnosti. Byt mal poistený deväť rokov. Za ten čas platil poisťovni ročne skoro 90 eur poistné a spolu jej na poistnom zaplatil viac ako 800 eur. Niekoľko rokov škodové udalosti na byte vôbec nemal. Prípadne ak poistnú udalosť mal, zvyčajne zatečením po lejakoch, poisťovňa mu úhradu škody zamietla, lebo vo výlukách boli aj škody spôsobené atmosférickými zrážkami.


1. stávka na Premier League za 20 EUR úplne bez rizika!Keďže čitateľ má podkrovný byt a mal problémy so zatekaním, chcel si práve škody dažďom pripoistiť. Pred dvoma rokmi to aj urobil. Poisťovňa nenamietala a poistila ho. V posledných dvoch rokoch sa mu však stali štyri prípady zatečenia. Prvé dva riešil cez rozpočet, takže poisťovňa mu zaplatila niekoľko desiatok eur len za premaľovanie steny. Posledné zatečenie bolo výraznejšie. Klient to riešil opravou na faktúru. Škoda bola vo výške niečo málo cez 200 eur. Mesiac po jej uhradení mu poisťovňa vypovedala poistnú zmluvu. Najprv sa ani neobťažovala uviesť dôvod. Na klientove otázky odpovedala nasledovne: „Poistná zmluva bola vypovedaná na základe podnetu oddelenia likvidácie z dôvodu vysokej škodovosti,“ odpovedali mu z infocentra ČSOB poisťovne.

Prečítajte si:

Jednostranná výpoveď je legálna, ale neférová


To, že vám poisťovňa vypovie poistku po škode, je legálne, pretože poistné domy to majú ošetrené v zmluvách. „V zmysle poistných podmienok môže poistnú zmluvu po poistnej udalosti vypovedať poistník aj poisťovateľ. Výpoveď musí byť doručená písomne, najneskôr do jedného mesiaca od poskytnutia poistného plnenia, alebo po jeho zamietnutí. Výpovedná lehota trvá 8 dní a jej uplynutím poistenie zanikne,“ vysvetľuje Helena Kanderková, z komunikačného oddelenia Allianz-Slovenskej poisťovne. V prípade nášho čitateľa bola výpovedná lehota mesiac, takže si mal čas nájsť inú poisťovňu a byt si prepoistil.

Dôvodom pre vypovedanie zmluvy môže byť tiež nekalé konanie poisteného alebo identifikácia poistného podvodu. „V prípade vysokej škodovosti vyplývajúcej z opakovaných škôd vždy najprv pracujeme s rizikom a rokujeme s klientom o možnej zmene zmluvy,“ tvrdí Miriam Fuňová, hovorkyňa Kooperativa poisťovne.

V našom prípade sa ČSOB poisťovňa s klientom ani nepokúsila dohodnúť - napríklad na vyššom poistnom či nejakou formou pripoistenia. Bez rokovaní jednostranne zmluvu zrušila, čo nie je práve najférovejší prístup k zákazníkovi.

Ako riešiť nespokojnosť s výpoveďou


V prípade, ak ste s postupom svojej poisťovne nespokojný, vždy sa môžete poradiť s finančným poradcom, ktorý sa bude snažiť nájsť iné riešenie. Ak by ste sa chceli s poisťovňou súdiť, aj to je možné. „Samotný Občiansky zákonník, ktorý riadi zmluvné vzťahy, tiež dáva dostatočný priestor na úpravu alebo ukončenie zmluvného vzťahu,“ tvrdí Fuňová.


Zvyšné poistenie vám vrátia


Ak vám poisťovňa vypovie poistku v polovici roka či poistného obdobia, o už zaplatené poistné neprídete. „Poisťovateľ je povinný nevyužitú časť poistného vrátiť, okrem prípadu zániku poistenia z dôvodu poistnej udalosti (totálna škoda)," dodáva Kanderková.

Vyjadrenie ČSOB poisťovne


Dňa 13.5.2016 sme obdržali nasledovné vyjadrenie ČSOB poisťovne (odpovedá Andrea Király, riaditeľka odboru komunikácie):
"Poistnou udalosťou je taká udalosť, ktorá nastane náhodne, nie je teda možné predpovedať, kde a či s určitosťou nastane. Riziko udalosti, ktorá s určitosťou nastane, alebo nastáva, je nepoistiteľné. Ďalším princípom poistenia je, že poistné plnenia v prípade poistných udalostí sú hradené z prostriedkov, ktoré poisťovni zverili všetci poistení klienti. Zotrvávať v zmluvnom vzťahu v prípade, ak nastáva pravidelne rovnaká škoda, je preto neférové voči ostatným klientom.

Priemerný klient ČSOB Poisťovne má poistnú udalosť raz za 6,5 roka. Štyri škodové udalosti rovnakého charakteru za 2 roky v spomínanom prípade je vyše trinásť krát viac ako u bežného klienta.

Pri náhodných škodových udalostiach vychádza ČSOB Poisťovňa klientom v ústrety a hľadá možnosti úpravy zmluvy tak, aby bol klient dostatočne krytý v prípade poistnej udalosti. Problém s pravidelným zatekaním je však potrebné riešiť opravou príčiny. Ak totiž nastáva tak často a opakovane, nejedná sa o prírodný živel, ale chybu zhotovenia stavby.

ČSOB Poisťovňa si pravidelne overuje spokojnosť klientov s priebehom likvidácie poistných udalostí a výsledky tohoto prieskumu potvrdzujú vysokú spokojnosť klientov."


Vyberáme z Poistovne.sk

burst-reading-in-hospital

eRecept už funguje 10 rokov. Poznáte všetky jeho výhody?

Potrebujete lieky? Nemusíte chodiť do ambulancie, stačí zavolať.
19.04.2024 | redakcia
Čítať viac o eRecept už funguje 10 rokov. Poznáte všetky jeho výhody?
freelancer-typing-on-keyboard

Aký je rozdiel medzi oprávnenou osobou a dedičom?

Pri niektorých finančných produktoch je možné určiť oprávnenú osobu. Pozrite si, prečo sa ju oplatí určiť a aký je rozdiel medzi oprávnenou osobou a dedičom.
17.04.2024 | redakcia
Čítať viac o Aký je rozdiel medzi oprávnenou osobou a dedičom?
dentist-doing-checkup

Návšteva zubára sa predraží, ku koncu apríla sa ruší zubný benefit

Návšteva zubára sa niektorým Slovákom predraží. Ministerstvo zdravotníctva SR totiž po konzultácii s rezortom financií navrhlo revíziu v benefitoch zdravotných poisťovní. Dotkne sa pritom práve poskytovania zubného benefitu zdravotnými poisťovňami.
15.04.2024
Čítať viac o Návšteva zubára sa predraží, ku koncu apríla sa ruší zubný benefit

Vyberáme z banky.sk