Téma: Zdravotné poistenie
Otázka:

Do kedy je nutné zaplatiť nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania poistného?

Odpoveď:
Union zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného za rok 2014 v zmysle platnej legislatívy do 30.09.2015. V prípade, ak je výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia (RZZP) nedoplatok, zdravotná poisťovňa zasiela výkaz nedoplatkov. V prípade, ak je výsledkom RZZP preplatok, zdravotná poisťovňa zasiela oznámenie o výsledku RZZP.
Platiteľ poistného je povinný zdravotnej poisťovni odviesť nedoplatok najneskôr do 45 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti výkazu nedoplatkov. Výkaz nedoplatkov nadobudne právoplatnosť uplynutím lehoty na podanie námietok, čo je 15 dní od doručenia výkazu nedoplatkov ako výsledku RZZP.
Rovnako tak zdravotná poisťovňa je povinná po zúčtovaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vrátiť preplatok platiteľovi poistného, jeho právnemu nástupcovi alebo poistencovi najneskôr v lehote do 45 dní odo dňa uplynutia 15-dňovej lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska.
Odpovedal: Judita Smatanová (07.07.2015)
Späť

Vyberáme z banky.sk