Rizikové poistenie – Provital Partner

Poistenie Provital Partner je poistenie s klesajúcou sumou. Je určené pre ľudí, ktorí splácajú úver alebo hypotéku. V prípade poistnej udalosti, ktorou je smrť alebo invalidita následkom úrazu, poisťovňa samotný úver nevyplatí. Vyplatí však určenej oprávnenej osobe alebo poistenému poistnú sumu zodpovedajúcu príslušnému poistnému roku.

Je určené pre dosplelých od 18. do 60. roku života. Maximálny vek na uzatvorenie je 60 rokov a poistenie môže trvať maximálne do veku 65 života.

Pripoistenie

V rámci tohto poistenia si môžete dojednať aj jeden zo zvýhodnených balíkov pripoistení, pričom každý z ich obsahuje: Čas nevyhnutného liečenia úrazu, Hospitalizácia následkom úrazu, Trvalé následky úrazu a Smrť následkom úrazu.
Možnosť vybrať si z týchto pripoistení:
  • Čas nevyhnutného liečenia úrazu
  • Kritické choroby
  • Hospitalizácia / Hospitalizácia následkom úrazu
  • Odškodné za chirurgický zákrok
  • Trvalé následky úrazu / Trvalé následky úrazu s progresívnym poistným plnením
  • Invalidita úrazom
  • Smrť následkom úrazu
  • Denné odškodné v prípade PN následkom úrazu / Denné odškodné v prípade PN následkom choroby alebo úrazu
  • Mesačná výplata v prípade PN následkom úrazu
  • Oslobodenie od platenia poistného
Poistenie môžete uzavrieť osobne v pobočke poisťovne.

Vyberáme z banky.sk