Odchádzate do zahraničia? Nezabudnite sa odhlásiť

Ak prídete o zamestnanie, nahlásite sa na úrad práce a sociálku ani zdravotnú poistku nemusíte platiť. Potom sa napríklad rozhodnete, že idete do zahraničia. Na ktorých úradoch sa musíte pred odchodom odhlásiť a čo sa stane, ak tak neurobíte?


Nahláste to Sociálnej poisťovni


Ak bude osoba poberať dávku v nezamestnanosti a z dôvodu odchodu do zahraničia bude vyradená z evidencie úradu práce, je povinná túto skutočnosť oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá jej dávku v nezamestnanosti vypláca. Výplata dávky sa jej pozastaví. „Ak by bola vyplatená už po vyradení z evidencie úradu prácu, Sociálna poisťovňa by ju vymáhala ako dávku vyplatenú neoprávnene. Iné oznamovacie či odvodové povinnosti voči Sociálnej poisťovni osoba pri odchode a ani počas obdobia v zahraničí voči Sociálnej poisťovni nemá,“ hovorí Peter Višváder, riaditeľ Odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne.

Pamätajte aj na zdravotnú poisťovňu


Ak spĺňate jednu z nižšieuvedených podmienok pre zánik verejného zdravotného poistenia, podľa zákona ste povinní túto situáciu relevatnými dokladmi oznámiť zdravotnej poisťovni najneskôr do 8 dní od odchodu do zahraničia. V prípade, ak odchádzate do zahraničia – či už do iného členského štátu alebo do tretej krajiny, verejné zdravotné poistenie na Slovensku vám podľa Beáty Dupaľovej Ksenzsighovej, hovorkyne poisťovne Union, zaniká, ak:

- ste zamestnaný/á v zahraničí a ste na území štátu, v ktorom vykonávate činnosť zamestnanca, zdravotne poistený/á
- vykonávate samostatnú zárobkovú činnosť v zahraničí a ste na území štátu, v ktorom vykonávate činnosť, zdravotne poistený/á
- sa dlhodobo zdržiavate v zahraničí a ste tam zdravotne poistený/á (za dlhodobý pobyt v cudzine sa považuje pobyt dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov)
- ste nezaopatrený rodinný príslušník osoby, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť na území iného členské štátu a je tam zdravotne poistená.

Lista Odporucame V prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti pri ukončení poistného vzťahu vám zdravotná poisťovňa váš poistný vzťah po predložení relevantných dokladov ukončí aj dodatočne (teda spätne). „V takomto prípade Vám ale hrozí pokuta za nesplnenie oznamovacej povinnosti, ktorú môže udeliť Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Zdravotná poisťovňa pokutu za nesplnenie oznamovacej povinnosti neudeľuje,“ vysvetľuje ďalej Dupaľová Ksenzsighová s tým, že zdravotná poisťovňa vám môže vyrubiť doplatenie len v prípade nesplnenia podmienok dlhodobého pobytu, ale v tomto prípade k ukončeniu poistného vzťahu ani nedôjde. „A ak počas tohto obdobia nemáte žiadneho platiteľa poistného ( napr. ste sa vyradili z úradu práce...), musíte si dané obdobie doplatiť ako samoplatiteľ.“

Zabudli ste sa odhlásiť. Eviduje vás poisťovňa?


Ak sa poistenec pri odchode do zahraničia zabudne odhlásiť zo svojej zdravotnej poisťovne na Slovensku, registruje ho stále ako svojho poistenca – samoplatiteľa a mal by platiť mesačné odvody. Ak ich neplatí, zdravotná poisťovňa eviduje dlh. „Keď dodatočne preukáže, že v zahraničí pracoval a bol tam aj zdravotne poistený, zdravotná poisťovňa na Slovensku registráciu za uvedené obdobie spätne anuluje, dlh na poistnom vystornuje a nevymáha ho,hovorí Matej Štepiansky, PR špecialista poisťovne Dôvera. „V každom prípade však odporúčame splniť si povinnosť a zánik poistenia na Slovensku oznámiť najneskôr do ôsmich dní, odkedy poistenec začne v zahraničí pracovať. V opačnom prípade riskuje udelenie pokuty od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.“


Podliehate legislatíve len jedného členského štátu EÚ


Ak teda idete pracovať do iného členského štátu Európskej únie, podliehate legislatíve tohto štátu a tam musíte riešiť aj celé svoje sociálne zabezpečenie vrátane zdravotného poistenia. Osoba môže pre oblasť sociálneho zabezpečenia vrátane zdravotného poistenia podliehať súčasne vždy legislatíve len jedného členského štátu EÚ. „Pokiaľ chcete v SR, t.j. v štáte bydliska, naďalej čerpať plnú zdravotnú starostlivosť, je potrebné si vyžiadať vo svojej zdravotnej poisťovni v inom členskom štáte EÚ dokument E106, resp. PD S1 a ten si dať zaregistrovať v slovenskej zdravotnej poisťovni. Na účely čerpania potrebnej zdravotnej starostlivosti v ostatných členských štátoch EÚ požiadajte vo svojej zahraničnej zdravotnej poisťovni o vydanie EHIC,“ vysvetľuje Viktória Vasilenková, hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Doplatenie poistného v SR za obdobie, keď poistenec podlieha legislatíve iného členského EÚ, nie je podľa Vasilenkovej možné od poistenca požadovať. „Je však možné požadovať úhradu nákladov za čerpanú zdravotnú starostlivosť v tomto období, prípadne pravidelné mesačné kapitačné platby uhrádzané všeobecnému lekárovi, respektíve gynekológovi, pokiaľ poistenec nepredloží vyššie uvedený E106, resp. PD S1, ktorým by sa tieto náklady pokryli.“

Vyberáme z poistovne.sk

31403_obr

Vyššie zdravotné odvody zaplatia aj štatutári eseročiek so symbolickou mzdou a nízkopríjmoví zamestnanci

Novela zákona o zdravotnom poistení zavádza od nového roka tzv. minimálne zdravotné odvody pre štatutárov a nízkopríjmových zamestnancov.
03.02.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Vyššie zdravotné odvody zaplatia aj štatutári eseročiek so symbolickou mzdou a nízkopríjmoví zamestnanci
write-notes-from-laptop

Zmeny v sociálnom poistení od začiatku roka 2023. Čo potrebujete vedieť? (2. časť) - 2. pilier

Rok 2023 so sebou prináša niekoľko dôležitých zmien v oblasti sociálneho poistenia. Dnes sme pripravili prehľad toho najdôležitejšieho v oblasti 2. dôchodkového piliera.
02.02.2023 | redakcia
Čítať viac o Zmeny v sociálnom poistení od začiatku roka 2023. Čo potrebujete vedieť? (2. časť) - 2. pilier
33131_obr

Od februára sa zavádza generálny pardon pre dlžníkov Sociálnej poisťovne

Od začiatku februára sa na Slovensku zavádza generálny pardon pre dlžníkov Sociálnej poisťovne. Ide o odpustenie povinnosti zaplatiť penále za podmienky, že dlžníci poisťovni uhradia dlžné poistné.
31.01.2023
Čítať viac o Od februára sa zavádza generálny pardon pre dlžníkov Sociálnej poisťovne

Vyberáme z banky.sk