Poistenie nehnuteľnosti

 • Možnosť poistiť si zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti alebo členov domácnosti.
 • Asistenčné služby vrátane núdzovej dezinsekcie alebo deratizácie. Rozsah bezplatných asistenčných služieb sa líši v závislosti od vybraného balíka poistenia domu, bytu a domácnosti.
Na výber máte 3 balíky poistenia: DOMOV, DOMOV Plus a DOMOV Extra.

union-nehnutelnost

DOMOV

Balík poistenia DOMOV vás chráni pred škodami spôsobenými:
 • požiarom, bleskom, výbuchom aj pádom lietadiel,
 • víchricou (vrátane atmosférických zrážok ako následkov víchrice),
 • krupobitím (vrátane atmosférických zrážok ako následkov krupobitia),
 • zosuvmi pôdy, zrútením skál alebo zemín, zosuvmi alebo zrútením lavín, tiažou snehu alebo námrazy,
 • zemetrasením,
 • vodou z vodovodných zariadení,
 • odcudzením stavebných súčastí bez ohľadu na umiestnenie na stavbe (vyžaduje sa použitie nástroja / násilia na ich demontáž) vrátane vnútorného vandalizmu.
Súčasťou balíka je aj krytie nákladov na náhradné ubytovanie vrátane sťahovania až do výšky 10 000 €, ak sa rodinný dom alebo byt stane neobývateľný v dôsledku poistnej udalosti.

Súčasťou poistného krytia sú aj:
 • škody spôsobené skratom, prepätím a indukciou do výšky 3 000 €
 • škody spôsobené mrazom na meračoch do výšky 500 €
 • náklady na odstránenie škôd spôsobených stavebnými prácami, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie, do výšky 3 000 €

DOMOV Plus

DOMOV Plus je rozšírený balík, ktorý chráni pred škodami spôsobenými:
 • povodňami a záplavami (vrátane spätného vystúpenia vody v súvislosti s predmetnými rizikami)
 • nepriamym úderom blesku
 • atmosférickými zrážkami do výšky 500 €
 • požiar, blesk, výbuch aj pád lietadiel
 • víchrica (vrátane atmosférických zrážok ako následkov víchrice)
 • krupobitie (vrátane atmosférických zrážok ako následkov krupobitia)
 • zosuvy pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuvy alebo zrútenie lavín, tiaž snehu alebo námrazy
 • zemetrasenie
 • voda z vodovodných zariadení
 • odcudzenie stavebných súčastí bez ohľadu na umiestnenie na stavbe (vyžaduje sa použitie nástroja / násilia na ich demontáž) vrátane vnútorného vandalizmu
 • náklady na náhradné ubytovanie vrátane sťahovania až do výšky 10 000 €, ak sa rodinný dom alebo byt stane neobývateľný v dôsledku poistnej udalosti

DOMOV Extra

DOMOV Extra je najširší balík krytia, rozšírený o ochranu pred škodami spôsobenými:
 • nárazom vozidla, zadymením, nadzvukovou vlnou, pádom stromov, stožiarov a iných predmetov
 • rozbitím skla
 • vandalizmom vrátane škôd spôsobených sprejermi
 • voľne žijúcimi živočíchmi
 • na samotnom vodovodnom potrubí a tiež kryje náklady na spotrebovanú vodu po vodovodnej škode
 • povodne a záplavy (vrátane spätného vystúpenia vody v súvislosti s predmetnými rizikami)
 • nepriamy úder blesku
 • atmosférické zrážky do výšky 500 €
 • požiar, blesk, výbuch aj pád lietadiel
 • víchrica (vrátane atmosférických zrážok ako následkov víchrice)
 • krupobitie (vrátane atmosférických zrážok ako následkov krupobitia)
 • zosuvy pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuvy alebo zrútenie lavín, tiaž snehu alebo námrazy
 • zemetrasenie
 • voda z vodovodných zariadení
 • odcudzenie stavebných súčastí bez ohľadu na umiestnenie na stavbe (vyžaduje sa použitie nástroja / násilia na ich demontáž) vrátane vnútorného vandalizmu

Pripoistenie

K horeuvedeným balíkom si môžete pripoistiť:
 • garáž príp. garážové státie
 • hospodárske a iné drobné stavby
 • náhrobný pomník, ktorý má klient v nájme
 • rastliny a stromy v záhrade pri rodinnom dome

K ľubovoľnému balíku poistenia nehnuteľnosti si môžete dojednať poistenie elektrických a elektronických zariadení domácnosti na riziko skrat, prepätie a indukcia.

Zľavy

 • Zľava 15% ak si k poisteniu nehnuteľnosti uzavriete aj poistenie domácnosti.

Možnosť uzavrieť poistenie

Poistenie môžete uzavrieť online, telefonicky na čísle 0850 111 211 alebo osobne v pobočke poisťovne.

Vyberáme z banky.sk