Téma: Zdravotné poistenie
Otázka:

Aké doklady musím doniesť novej poisťovni, ak som SZČO?

Odpoveď:
SZČO predkladá v prípade zmeny zdravotnej poisťovne fotokópiu dokladu, na základe ktorého vykonáva podnikateľskú činnosť (živnosť), napr. živnostenský list a pod.

V prípade, že SZČO zmenila zdravotnú poisťovňu k 1. januáru príslušného kalendárneho roka je ďalej povinná:

a) písomne vykázať príslušnej zdravotnej poisťovni výšku preddavku na poistné do 8. januára kalendárneho roka (potrebné tlačivo máme k dispozícii na kontaktných miestach Union zdravotnej poisťovne alebo na našej webstránke www.unionzp.sk),
b) odovzdať odpis z ročného zúčtovania poistného za predchádzajúci kalendárny rok.

V prípade, že si SZČO nesplní túto povinnosť zdravotná poisťovňa zašle informáciu o nesplnení si oznamovacej povinnosti na ÚDZS, ktorý môže uložiť pokutu platiteľovi poistného podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona č. 580/2004 o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov až do výšky 3 319 €.
Odpovedal: Judita Smatanová (12.01.2010)
Späť

Vyberáme z banky.sk