Dôchodkové poistenie a sporenie

burst-nicoleDe-Khors-senior-using-cell-phone
Aký je rozdiel medzi 2. a 3. dôchodkovým pilierom? Môžem si zmeniť fondy, v ktorých si sporím na dôchodok? Aké mám iné možnosti zabezpečenia sa na dôchodok? Môžete sa pýtať na všetko, čo vás zaujíma ohľadom sporenia na dôchodok. Ak ste odpoveď na svoju otázku nenašli, napíšte nám ju na redakcia@poistovne.sk.

Otázka: Môžem si časť peňazí sporiť v jednom fonde a inú časť v druhom? 
Odpoveď: Áno, sporiteľ si môže svoje sporenie rozdeliť do dvoch fondov, podmienkou však je, aby jeden z fondov bol garantovaný. 
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (12.02.2014)
Otázka: Môžem zmeniť fond v 2. pilieri kedykoľvek? Ako rýchlo zmena fondu nastane? 
Odpoveď: Klient môže ľubovoľne meniť dôchodkové fondy, okrem zákonného obmedzenia kedy od 50 rokov, klient musí mať povinne 10% z hodnoty osobného účtu v garantovanom fonde, 90% môže mať investovaných v ľubovoľnom negarantovanom fonde. Následne sa každý rok percento v garantovanom fonde postupne zvyšuje p…
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (11.02.2014)
Otázka: Ako je druhý pilier zabezpečený? Môžem teoreticky stratiť všetko? 
Odpoveď: Druhý pilier je regulovaný zákonom o starobnom dôchodkovom sporení a na jeho fungovanie dohliada Národná banka Slovenska rovnako ako aj depozitár dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Dôchodková správcovská spoločnosť zo zákona ponúka klientom aj garantovaný dôchodkový fond, v ktorom ak poklesne …
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (10.02.2014)
Otázka: Čo znamená perpetuita v 2.pilieri? 
Odpoveď: Podľa navrhovanej Anuitnej novely by si budúci penzisti mohli nechať vyplácať najprv úroky z dôchodkových úspor (t.j. perpetuita). 
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (06.02.2014)
Otázka: Mám 40 rokov v 2. pilieri som 10 rokov, zarábam okolo 1000 eur mesačne. Ako sa má dotknú zmeny v anuitnej novele v tomto systéme? 
Odpoveď: Podmienky výplaty z 2. piliera budú za súčasných legislatívnych podmienok splnené najskôr v roku 2015. Po schválení anuitnej novely budú podmienky výplat z 2. piliera upravené. 
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (05.02.2014)
Otázka: Môže sa štát v budúcnosti rozhodnúť previesť všetky úspory z 2. piliera na štátneho 1. piliera? 
Odpoveď: V prípade zrušenia 2. piliera z dôvodu zmeny legislatívy, všetky finančné prostriedky klientov by boli prevedené späť do Sociálnej poisťovne. 
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (04.02.2014)
Otázka: Aký je rozdiel medzi úsporami v 1., 2. a 3. pilieri? 
Odpoveď: I. pilier je Sociálna poisťovňa, II. je starobné dôchodkové sporenie v dôchodkovej správcovskej spoločnosti a III. pilier je doplnkové dôchodkové sporenie. Do I. piliera sa platia odvody povinne z vymeriavacieho základu – našej mzdy. Ak má fyzická osoba uzavreté aj starobné dôchodkové sporenie a…
Odpovedal: Rastislav Kráľovič (03.02.2014)
Otázka: Ak sa žena na rodičovskej dovolenke zabudla prihlásiť do Sociálnej poisťovne môže si príspevky do 2. piliera doplatiť aj spätne? 
Odpoveď: Oznamovacia povinnosť v Sociálnej poisťovni po nástupe mamičky na rodičovskú dovolenku počnúc 1.1.2011 zanikla. 
Odpovedal: Alena Fábryová (28.09.2012)
Otázka: Ak žena ide na materskú dovolenku platí za ňu 2. pilier štát či zamestnávateľ? 
Odpoveď: V zmysle príslušnej legislatívnej právnej úpravy platí príspevky za osobu zúčastnenú na starobnom dôchodkovom sporení počas obdobia riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov veku štát. 
Odpovedal: Alena Fábryová (27.09.2012)
Otázka: Ak stratím zamestnanie môžem prestať prispievať do druhého piliera? 
Odpoveď: Prispievanie do II. piliera je naviazané na povinné dôchodkové poistenie v zmysle zákona o sociálnom poistení. To znamená, že keď sa klientovi preruší povinné dôchodkové poistenie v I. pilieri, automaticky sa mu preruší aj účasť na starobnom dôchodkovom sporení – keďže príspevky do II. piliera sú…
Odpovedal: Alena Fábryová (24.09.2012)
Otázka: Kedy najskôr môžem vstúpiť do druhého piliera?  
Odpoveď: Počnúc 1.septembrom.2012 až do konca januára 2013 bude II. pilier otvorený pre všetkých, ktorí nie sú sporiteľmi (pokiaľ im predtým vzniklo aspoň jedno dôchodkové poistenie v rámci I. piliera) bez obmedzenia veku či výšky príjmu. Následne budú môcť do systému vstupovať fyzické osoby mladšie ako 3…
Odpovedal: Alena Fábryová (19.09.2012)
Otázka: Čo by ste poradili čerstvému štyridsiatnikovi, platiť si životné poistenie alebo druhý pilier? 
Odpoveď: Myslím si, že tieto alternatívy sa nevylučujú. Druhý pilier sporiteľovi umožňuje sporenie na vlastnom účte za účelom zvýšenia si príjmu v období staroby. Životné sporenie zas umožňuje krytie rizík v rámci rôznych životných situácií. Zároveň s uvedenými možnosťami by som určite odporučila zvážiť i…
Odpovedal: Alena Fábryová (14.09.2012)
Otázka: Mám 36 rokov oplatí sa mi ešte vstupovať do 2. piliera? 
Odpoveď: Vzhľadom k očakávanému demografickému vývoju je z môjho pohľadu nevyhnutné zamyslieť sa nad vlastnou zodpovednosťou čo sa týka zabezpečenia sa na obdobie staroby – a tým premyslenia si ďalších vhodných alternatív sporenia za týmto účelom, medzi ktoré bezpochybne patrí i sporenie v rámci 2. a 3. p…
Odpovedal: Alena Fábryová (13.09.2012)
Otázka: Je dôchodok z prvého piliera garantovaný aj keď sa štátu nedarí? 
Odpoveď: Postarať sa o svojich občanov by malo byť prvoradou úlohou každého štátu. Na druhej strane, vzhľadom k očakávanému demografickému vývoju je viac ako pravdepodobné, že štát sa v budúcnosti nedokáže postarať o dôchodcov v takej miere, ako je tomu dnes. Dlhodobé dôchodkové sporenie v podobe 2. a 3. …
Odpovedal: Alena Fábryová (11.09.2012)
Otázka: Aký poplatok si účtuje ING Tatry Sympatia pri prestupe v DDS do inej správcovskej spoločnosti v 3 pilieri?  
Odpoveď: Odplata za prestup účastníka do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, v období od uzatvorenia účastníckej zmluvy kratšom ako tri roky, je 5,0 % hodnoty zostatku na osobnom účte účastníka ku dňu predchádzajúcemu dňu prestupu. Odplatu za prestup neuhrádza účastník, ak od uzatvorenia účastníckej …
Odpovedal: Alena Fábryová (05.09.2012)
Otázka: Skončil som školu musím do 2. piliera vstúpiť povinne? Aké zmeny čakajú nových sporiteľov? 
Odpoveď: Do konca roku 2012 platí právna úprava, v zmysle ktorej je II. pilier povinný pre ľudí, ktorí po prvý krát vstúpia na trh práce (či už ako zamestnanci alebo SZČO). Počnúc 1.1.2013 bude systém opätovne dobrovoľný, pričom vstúpiť budú môcť fyzické osoby vo veku do 35 rokov, pokiaľ im vzniklo dôchod…
Odpovedal: Alena Fábryová (04.09.2012)
Otázka: Čo budem musieť splniť, ak by som chcel do 2. piliera pri jeho znovuotvorené vstúpiť? 
Odpoveď: V rovnakom období ako je uvedené v predchádzajúcom bode, t.j. medzi 1.septembrom 2012 a 31. januárom 2013, môže fyzická osoba, ktorá nie je sporiteľom, uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ak jej pred dňom podpisu zmluvy vzniklo aspoň jedno dôchodkové poistenie v I. pilieri. Zákon vs…
Odpovedal: Alena Fábryová (31.08.2012)
Otázka: Zohľadní poisťovňa nejako to, že som už v 2. pilieri bol a znova chcem vstúpiť? 
Odpoveď: Pokiaľ v rámci „otvorenia II. piliera“ do systému vstúpi osoba, ktorá už v minulosti bola sporiteľom, avšak v rámci niektorého z jeho „otvorení“ v roku 2008 alebo 2009 vystúpila, a prostriedky nasporené v II. pilieri boli vtedy prevedené na účet Sociálnej poisťovne, bude sa v podstate jednať o no…
Odpovedal: Alena Fábryová (31.08.2012)
Otázka: Komu budem platiť dobrovoľný príspevok do 2. piliera-Sociálnej poisťovni alebo mojej Dsske? 
Odpoveď: Dobrovoľné príspevky budú hradené priamo správcovskej spoločnosti – na princípe obdobnom ako funguje doplnkové dôchodkové sporenie v rámci 3. piliera. 
Odpovedal: Alena Fábryová (27.08.2012)
Otázka: Budem si môcť prispievať dobrovoľne do 2. piliera ľubovoľnú sumu? 
Odpoveď: Výška dobrovoľného príspevku nebude legislatívne obmedzená. Obmedzenie sa bude týkať len možnosti uplatnenia daňovej úľavy vo vzťahu k dobrovoľným príspevkom (max. 2% a len do konca r. 2016). 
Odpovedal: Alena Fábryová (24.08.2012)
« 1 2 3 4 »

Vyberáme z banky.sk