Poistenie rakoviny ponúkajú viaceré poisťovne. Podmienky sa líšia

Rakovina dlhodobo patrí medzi druhú najčastejšiu príčinu umrtí na Slovensku. Niektoré poisťovne ponúkajú špeciálne poistenie len na tento druhy choroby. Pozreli sme sa na ponuku, z čoho si môžete vyberať a na podmienky.

medical-professional-in-scrubs-holding-clipboard-and-pen
Rakovina patrí medzi kritické choroby a kryjú ju všetky poisťovne v poistení kritických chorôb. Niektoré poisťovne však ponúkajú aj špecializované poistenie zamerané práve na rakovinu. Podmienky poistenia sa mierne líšia v poistných hodnotách, čakacej dobe aj spôsobe vyplácania poistného plnenia.

Union poisťovňa - poistenie rakoviny

Klient má na výber tri typy poistenia onkologických ochorení.

Balík Basic zahŕňa vybrané najčastejšie zhubné nádorové ochorenia u mužov a žien.

Rozšírený balík Plus zahŕňa všetky zhubné nádorové ochorenia, nielen ochorenia konkrétnych orgánov, ale aj celých sústav ako napríklad nádorové ochorenia tráviacej sústavy, dýchacie a vnútrohrudníkové orgány, atď.

Balík Extra oproti balíku Plus je rozšírený aj o niektoré nezhubné a neinvazívne nádory. Poistné plnenie sa vypláca postupne, podľa priebehu liečby ochorenia. Napríklad pri poistnej sume 50 tisíc eur bude vyplatené nasledovne:
  1. 20 tisíc eur - po stanovení diagnózy
  2. 10 tisíc eur - pri podstúpení operácie
  3. 12 500 eur - pri liečbe chemoterapiou / rádioterapiou
  4. 7 500 eur - na zotavenie po absolvovaní niektorej zo spomenutých terapií

V najvážnejších prípadoch, ak je klientovi poskytovaná paliatívna starostlivosť, vyplatí poisťovňa rozdiel medzi dojednanou poistnou sumou a poskytnutým plnením.

Navyše Union ponúka klientom bezplatnú možnosť overenia stanovenej diagnózy a stanovenia liečby, tzv. druhý odborný názor. Tento posudok vypracujú odborníci niektorej zo siete špecializovaných kliník v Európe či Amerike.

Čakacia doba je 180 dní. Ak vám bude diagnostikované onkologické ochorenie počas čakacej doby, poisťovňa vám nevyplatí poistné plnenie, vráti vám však zaplatené poistné.

Výluka z poistenia sa vzťahuje na pacientov, ktorým boli v minulosti diagnostikované - zhubný nádor, polycystická choroba obličiek, polypóza hrubého čreva, Crohnová choroba, ulcerózna kolitída, chronická hepatitída, cirhóza pečene, HIV alebo AIDS.

Generali - Poistenie rakoviny pre Seniora

Poistenie rakoviny určené výhradne pre seniorov (55-70 rokov) je súčasťou životného poistenia La Vita. Pri rakovine in-situ (včasné štádium označované ako Stage 0) a pri vybraných formách rakoviny prostaty a štítnej žľazy, vám vyplatia 10 % z poistnej sumy. Pri ostatných druhoch rakoviny vyplatia dohodnutú poistnú sumu (max. 10 000 eur). Výstupný vek z poistneia je 85 rokov.

Čakacia doba je 6 mesiacov. Výluka z poistenia sa vzťahuje na pacientov, ktorým boli v minulosti diagnostikované niektoré z ochorení: akékoľvek zhubné nádorové ochorenie, polycystická choroba obličiek, polypóza hrubého čreva, Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, Lynchov syndróm, chronická hepatitída, cirhóza pečene, azbestóza, HIV / AIDS

Kooperatíva - Poistenie onkologickej choroby

Výšku poistného krytia pri Poistení onkologickej choroby je možné dohodnúť na sumu 10 000 eur, 25 000 eur, 50 000 eur, 100 000 eur. Poistnou udalosťou je prvé diagnostikovanie onkologickej choroby poistenému, ktoré je zaznamenané v jeho zdravotnej dokumentácii. Za onkologické ochorenie sa považuje zhubný nádor alebo zhubné ochorenie podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb označené kódom C. Súčasne musia byť splnené nasledovné podmienky:

a)prvotné príznaky onkologickej choroby u poisteného boli lekársky potvrdené po uplynutí ochrannej lehoty 6 mesiacov od začiatku poistenia

b)onkologickú chorobu diagnostikoval po uplynutí 6 mesačnej ochrannej lehoty odborný lekár na základe výsledku histologického vyšetrenia (pri neoperovateľných nádoroch mozgu potvrdí neurológ)

c)diagnostikovanie onkologickej choroby poistenému bolo verifikované zároveň aj na území Európy.

Poistenci musia teda rátať s tým, že budú potrebovať druhý odborný názor.

Za poistnú udalosť sa nepovažujú predstupne tumoru, ako napr. neinvazívny nádor in situ, všetky premalígne ochorenia, dysplázie, vrátane dysplázie krčka maternice triedy CIN 1-3 a PAP 1-4, a všetky nádory podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb označené kódom D.

Výluky:
  • rakovina alebo jej príznaky boli poistenému diagnostikované pred začiatkom pripoistenia
  • rakovinu u poisteného nediagnostikoval odborný lekár alebo chýba histologické vyšetrenie (s výnimkou neoperovateľných nádorov mozgu a CNS)
  • onkologická choroba nebola verifikovanávzdravotníckom zariadení na území Európy
  • poistenej osobe bola v minulosti diagnostikovaný: zhubný nádor,polycystická choroba obličiek,polypóza hrubého čreva, Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, Lynchov syndróm, .chronická hepatitída, cirhóza pečene,azbestóza, HIV/AIDS.

Ak rakovina alebo jej príznaky boli u poisteného lekársky potvrdené počas 6 mesačnej ochrannej lehoty, poisťovňa vyplatí 90 % poistného zaplateného za pripoistenie onkologickej choroby a pripoistenie zanikne.

NN - pripoistenie pre prípad rakoviny dospelých

NN poisťovňa pri poistnom plnení rozlišuje, o aký typ rakoviny sa jedná. Pri terminálnom štádiu klientovi vyplatia poistné plnenie vo výške 150% poistnej sumy. 100% plnenie vyplatia pri zhubných nádoroch a 10% pri rakovine in situ.

Čakacia doba je 3 mesiace. Pri 100% plnení sú vo výlukách nezhubné typy nádorov a rôzne menšie nádory. Zároveň poisťovňa nepoistí klientov, ktorým bolo už pred uzatvorením poistenia diagnostikované onkologické ochorenie. Ak klient ochorie počas čakacej doby, vrátia mu zaplatené poistné a zmluva zanikne.

Allianz - dvojnásobné poistné plnenie v prípade PN

Poisťovňa Allianz v rámci životného poistenia Šťastný život ponúka voliteľné poistenie: Dvojnásobné poistné plnenie v prípade PN z dôvodu rakoviny. Poistné plnenie sa vypláca formou dennej dávky. Začiatok plnenia si môžete stanoviť od 1. alebo 29. dňa pracovnej neschopnosti. Minimálna doba práceneschopnosti musí byť 29 alebo 60 dní.

Zánik poistenia

Poistenie rakoviny môže zaniknúť zvyčajným spôsobom, výpoveďou, uplynutím doby na ktorú bolo uzavreté, alebo dosiahnutím určitého veku. Taktiež zanikne, keď poisťovňa klientovi vyplatí poistnú sumu.

Vyberáme z poistovne.sk

daughter-teaching-technology

Zmeny v sociálnom poistení od začiatku roka 2023. Čo potrebujete vedieť? (1. časť) - Dôchodky

Rok 2023 so sebou prináša niekoľko dôležitých zmien v oblasti sociálneho poistenia. Dnes sme pripravili prehľad toho najdôležitejšieho v oblasti dôchodkov.
30.01.2023 | redakcia
Čítať viac o Zmeny v sociálnom poistení od začiatku roka 2023. Čo potrebujete vedieť? (1. časť) - Dôchodky
young-man-texting

Čo sa zmení v zdravotnom poistení detí po dosiahnutí 18 rokov?

Rodičia stratia prístup k zdravotnej karte svojho dospelého potomka a už nebudú môcť využívať výhody určené deťom. Alkohol ich môže vyjsť draho. Čo znamená dovŕšenie dospelosti z pohľadu zdravotnej poisťovne?
26.01.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Čo sa zmení v zdravotnom poistení detí po dosiahnutí 18 rokov?
Brand Finance 2023

Allianz jediným poisťovateľom v top 25 značiek sveta

Allianz medziročne poskočil až o 6 miest a obsadil 24. priečku v prestížnom rebríčku najsilnejších značiek Brand Finance Global 500. V svetovej top 25 sa Allianz umiestnil ako jediný poisťovateľ.
24.01.2023
Čítať viac o Allianz jediným poisťovateľom v top 25 značiek sveta

Vyberáme z banky.sk