Výluky zo životného poistenia. Akých prípadov sa týkajú?

Kedy klienta poisťovňa nepoistí a v akých prípadoch nevyplatí poistné plnenie? Patrí tam napríklad poistná udalosť, ktorú by zapríčinil pod vplyvom alkoholu? Je medzi výlukami samovražda, drogy či nedbanlivosť? S čím sa poisťovne najčastejšie stretávajú, keď odmietajú či krátia plnenie zo životného poistenia?

write-notes-from-laptop

Ani rizikový klient nemusí byť nutne odmietnutý

Katarína Kukurová, hovorkyňa poisťovne Generali, vysvetľuje, že životné poistenie si môže uzatvoriť aj človek, ktorý má zlý zdravotný stav alebo prekonal nejaké vážne ochorenie, nakoľko poisťovňa spravidla po posúdení miery zdravotného rizika nepristupuje ihneď k odmietnutiu klienta, ale pri väčšine ochorení pristupuje práve k výluke alebo k navýšeniu poistného, ktoré kompenzuje zvýšené riziko poisťovne. „Pri uzatváraní štandardného životného poistenia je potrebné, aby klient vyplnil zdravotný dotazník. Pre klientov so zhoršeným zdravotným stavom, ktorí majú obavy, že by do štandardného poistenia neboli prijatí, je možné dojednať poistenie v limitoch bez ocenenia zdravotného stavu,“ hovorí ďalej s tým, že si tak môžu poistiť úrazové riziká, ako napríklad smrť následkom úrazu, trvalé následky úrazu či invaliditu následkom úrazu. „Lekárska prehliadka nie je pri štandardnom uzatváraní životného poistenia povinná. V prípade, že klient má záujem uzatvoriť si poistenie s nadštandardnými poistnými sumami, pred vstupom do poistenia musí absolvovať príslušný typ lekárskej prehliadky.“

Extrémne športy - nie

Každé životné poistenie má svoje výluky, v ktorých sa uvádzajú spravidla extrémne situácie a extrémne činnosti, pri ktorých by nevznikol nárok na poistné plnenie. „V prípade úrazového poistenia ide napríklad o výkon extrémnych a bojových športov a podobne,“ hovorí Kukurová. „Samovražda nie je vo výlukách po uplynutí dvoch rokov odo dňa dojednania poistenia, kedy vzniká aj nárok na poistné plnenie z tohto dôvodu,“a dodáva, že poistné udalosti v súvislosti s užívaním alkoholu upravuje Občiansky zákonník.

Výluky na poškodené orgány či končatiny

Podľa Silvie Noskovej Illášovej, hovorkyne poisťovne Kooperativa, je klient pri vstupe do poistenia povinný uviesť v predloženom dotazníku, na aké ochorenia sa lieči. „Uvedené ochorenia sú oceňované – v prípade, že má klient neprijateľné ochorenie, PZ nie je prijatá. V prípade niektorých ochorení je klient prijatý, ale s prirážkou a platí vyššie poistné. V prípade poškodenia – poranenia orgánov či končatín - sa pri vstupe do poistenia dávajú klientovi výluky na poškodené orgány, nohy, ruky a podobne,“ vysvetľuje s tým, že vo výlukách zo životného poistenia je okrem iného aj užívanie alkoholu, drog, omamných, toxických alebo psychotropných látok. Sú tam podľa nej aj samovražda či nedbanlivosť. „Všetky výluky sú uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach v časti „výluky“ a obmedzenia poistného plnenia.“

Alkohol, drogy, trestný čin

Čo sa týka poistných udalostí, ktoré by klient zapríčinil pod vplyvom alkoholu, poisťovňa je oprávnená krátiť poistné plnenie, najviac však o jednu polovicu (ak nie je vo VPP uvedené inak). „Poistiteľ je totiž podľa okolností prípadu oprávnený znížiť poistné plnenie pri udalosti, ktorá nastala následkom požitia alkoholu alebo návykových látok poisteným. Rovnako sa to týka konania poisteného, za ktoré bol uznaný súdom za vinného z trestného činu alebo bolo voči poistenému zastavené trestné stíhanie z dôvodu jeho úmrtia. Poisťovňa môže krátiť plnenie aj v súvislosti s konaním poisteného, ktorým spôsobil druhej osobe ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, “uvádza Beata Lipšicová, hovorkyňa poisťovne UNIQA.

Hovorkyňa ďalej vysvetľuje, že pokiaľ v poistnej zmluve nie je dojednané inak, nárok na poistné plnenie nevzniká a poistenie sa nevzťahuje na prípady, ak poistná udalosť nastala následkom:

- samovraždy v poistení úmrtia pred uplynutím dvoch rokov od začiatku poistenia

- priamej či nepriamej súvislosti s vojnovými udalosťami akéhokoľvek druhu v súvislosti s aktívnou účasťou na nich

- vnútroštátnych, resp. medzinárodných nepokojov akéhokoľvek druhu mimo územia SR v súvislosti s aktívnou účasťou na nich

- teroristických činov alebo iných ozbrojených konfliktov. Táto výluka sa uplatní iba v prípade aktívnej účasti na nich, alebo ak k udalosti dôjde na území štátu, kam nie je na základe vyhlásenia Ministerstva zahraničných vecí SR odporučené cestovať. Aktuálny zoznam je dostupný na stránke ministerstva. Podľa Lipšicovej môžu nastať aj prípady, keď osoba, ktorej má úmrtím poisteného vzniknúť právo na poistné plnenie, toto právo nenadobudne. „Ide o situácie, ak táto osoba spôsobila smrť poistenému svojím úmyselným trestným činom, za ktorý bola právoplatne odsúdená a pri výplate poistného plnenia sa postupuje v zmysle platného Občianskeho zákonníka.“

Pri poistnej udalosti platí, že poisťovňa skúma príčinné súvislosti, inými slovami, prečo a za akých okolností k poistnej udalosti došlo. Ak sa rozhodnete pre plastickú operáciu, lebo sa vám nepáči váš nos a po operácii ste niekoľko dní PN, v poisťovni nepochodíte. V poisťovni taktiež nepochodíte, ak kvôli pravidelnému pitiu alkoholu, máte poškodenú pečeň.

Najčastejšie prípady krátenia resp. zamietnutia poistného plnenia
  • zatajenie zdravotného stavu pri vstupe do poistenia a udalosť nastala v príčinnej súvislosti so zatajením takejto skutočnosti
  • nárokovanie plenia za poistnú udalosť, ktorú poistenie nekryje
  • neuplynutie čakacej doby

Vyberáme z Poistovne.sk

porceline-tree-with-lights

Vianočné požiare a poistné kuriozity

V minulom roku riešila Allianz 445 škôd z požiarov, 56 z nich vzniklo počas vianočných sviatkov. Požiar chaty na Štedrý večer zničil interiér aj zariadenie za 25-tisíc eur. Allianz vystríha pred podpoistením a odporúča aktualizovať si výšku poistnej sumy.
08.12.2022
Čítať viac o Vianočné požiare a poistné kuriozity
HR Leading Organisation 2022

Allianz obhájila ocenenie za najlepšie riadenie ľudí

Allianz – Slovenská poisťovňa obhájila minuloročné prvenstvo a opäť si odniesla ocenenie Leading HR Organisation v sektore poisťovníctvo. Cenu jej udelila poradenská spoločnosť PwC Slovensko v 11. ročníku rebríčka, v ktorom hodnotí firmy s najefektívnejším riadením ľudských zdrojov a najlepšími výsledkami v oblasti personálneho manažmentu.
07.12.2022
Čítať viac o Allianz obhájila ocenenie za najlepšie riadenie ľudí
AdobeStock_371232176

Rakovina kože trápi čoraz viac pacientov. Výpadok príjmu čiastočne pokryje životné poistenie

Malígny melanóm patrí medzi najzávažnejšie typy rakoviny kože. Len v roku 2020 bolo na Slovensku diagnostikovaných 823 nových prípadov a ich počet medziročne stúpa približne o 5 %. Aj keď sa možnosti a úspešnosť liečby zvyšuje, stále platí, že život s diagnózou „rakovina“ predstavuje obrovský zásah do života jednotlivca a rodiny.
05.12.2022
Čítať viac o Rakovina kože trápi čoraz viac pacientov. Výpadok príjmu čiastočne pokryje životné poistenie

Vyberáme z banky.sk