Životnú poistku uzatvoríte už aj online

Kým donedávna ste si mohli uzatvoriť životné poistenie len osobne, koronakríza všetko zmenila. Poisťovne sa snažia preniesť poistný proces do online prostredia.


Poisťovne už niekoľko rokov presúvajú svoje produkty do online prostredia. Doteraz online procesom odolávalo najmä životné poistenie, pretože tento produkt je zložitý a mal by byť šitý na mieru každému klientovi. Preto sa uzatváralo výlučne cez poistných sprostredkovateľov alebo v pobočkách poisťovní. Koronakríza však dotlačila poisťovne k zmenám.

Poisťovňa Generali najnovšie ponúka možnosť dojednať si životné poistenie bez potreby osobného kontaktu s poisťovacím agentom či návštevou lekára. Doteraz musel človek pred uzavretím životnej poistky zdokladovať svoj zdravotný stav vyplnením zdravotného dotazníka a dokladovaním správy od lekára. Tiež musel vyplniť finančný dotazník osobne so sprostredkovateľom poistenia.

Nový postup uzavretia životného poistenia online


Po novom osobné stretnutie nie je nutné. Je nahradené telefonickým hovorom alebo videohovorom medzi poisťovacím agentom a klientom. Na základe rozhovoru poistný agent urobí analýzu potrieb a finančnej situácie klienta a pripraví mu ponuku životného poistenia na mieru. Návrh poistnej zmluvy vyplní obchodník. „Vyplnenie online formulára klientom nie je možné z dôvodu komplexnosti životného poistenia,“ vysvetľuje Katarína Kukurová, hovorkyňa poisťovne Generali.

Následne si návrh zmluvy spoločne prejdú a ak klient so znením poistnej zmluvy súhlasí, môže sa prejsť k jej uzatvoreniu. Klient dostane e-mailom návrh poistnej zmluvy. Výšku poistného je potrebné zaplatiť do 5 dní odo dňa vytvorenia návrhu. Namiesto podpisu slúži akceptácia zmluvy jej zaplatením cez internet – čiže poistník vyjadrí súhlas s uzatvorením poistenia úhradou poistného.

Podobne funguje online uzatváranie poistenia aj v Uniqa poisťovni. Človek sa nemusí stretnúť so sprostredkovateľom a zmluvu podpíše zaplatením poistného. „Od klienta bude obchodník požadovať sken alebo fotokópiu občianskeho preukazu a ďalšieho dokladu totožnosti, ako aj údaje o bankovom účte poistníka, z ktorého bude realizovaná prvá platba,“ dodáva Beáta Lipšicová, hovorkyňa poisťovne Uniqa.

Aj v Allianz-Slovenskej poisťovni sa dá životné rizikové a investičné poistenie uzavrieť bez osobného kontaktu so sprostredkovateľom. Akceptácia zmluvy je tiež zaplatením poistného.

Aj v Kooperativa poisťovni sa pri životnom poistení stačí obrátiť na ktoréhokoľvek poistného poradcu telefonicky alebo mailom. Nie je nutné sa s ním osobne stretnúť. Prípadne človek môže využiť online formulár na webovej stránke tejto poisťovne. „Zmluvu klientovi posielame elektronicky a pre jej uzatvorenie stačí zaplatiť poistné,“ dodáva hovorkyňa Kooperativa Silvia Nosková Illášová.

Obmedzenia


Takto online sa môže v Generali poistiť len jedna jedna dospelá osoba, pričom detí môže byť na jednej poistnej zmluve poistených viacero. Poistník však musí byť ich zákonným zástupcom. Ďalšie obmedzenie je vo výške poistného. Pri online životnom poistení ročné poistné za celú zmluvu po zľavách a prirážkach nemôže presiahnuť sumu 1 000 eur. „Tento limit sme stanovili pre zabezpečenie zjednodušenej starostlivosti o klienta a zároveň aby sme predišli pokusom o zneužitie aktuálnej situácie na nekalé obohacovanie sa,“ vysvetľuje K. Kukurová.

Uniqa poisťovňa má tiež rovnaký limit na výšku poistenia. „Ročné poistné môže byť najviac do 1 000 eur a prvé poistné musí byť zaplatené z účtu, ktorého majiteľom je poistník a v lehote stanovenej poistiteľom,“ informuje B. Lipšicová.

Výhody: rýchlosť


Pri online poistení ušetríte čas, pretože nemusíte osobne ísť do poisťovne. Ďalšou výhodou je to, že začiatok platnosti online poistenia je už nasledujúci deň po vytvorení návrhu na poistenie. Klient nemusí čakať na akceptáciu poistnej zmluvy zo strany poisťovne.

Pri online poistení sa uplatňujú rovnaké čakacie lehoty ako v prípade klasickej podpisovej zmluvy. Čakacia lehota je čas, počas ktorého nevzniká nárok na poistné plnenie a ktorá začína plynúť od začiatku poistenia.

Bežne majú poisťovne čakacie doby v prípade závažných chorôb od 3 do 6 mesiacov. To znamená, že ak ochoriete v rámci 6 mesiacov po uzavretí zmluvy, nemusíte dostať vyplatené poistné plnenie.

Uniqa v rámci životného poistenia kryje aj prípady ochorenia na COVID-19. Jej poistka kryje riziká ako je smrť, poistenie práceneschopnosti (PN), hospitalizáciu či chirurgický zákrok. Pri PNke poisťovňa vyplatí dojednané dávky za počet dní liečenia, podľa dojednaného typu od 1. dňa PN po uplynutí čakacej doby. „PN musí trvať minimálne o 1 deň dlhšie ako je karenčná doba a to bez ohľadu na to, od ktorého dňa vzniká nárok na poistné plnenie. Karenčná doba je 28 dní,“ dodáva B.Lipšicová.

Kontrola musí byť


Samozrejme, poisťovňa si vie overiť či klient v zdravotnom dotazníku uvádza aktuálne a pravdivé informácie.

Generali má na to vytvorený poistno-predajný systém San Marco portal. Ten dokáže na základe odpovedí v online zdravotnom dotazníku až v 80 % prípadov vyhodnotiť zdravotný stav klienta úplne automaticky bez potreby ďalšieho zásahu ľudského faktora. „Systém je naprogramovaný tak, aby dokázal na základe odpovedí vyhodnotiť, či je potrebné mu v dôsledku prekonaných ochorení dať výluku alebo je potrebné aplikovať prirážku za zlý zdravotný stav,“ vysvetľuje K. Kukurová. Väčšina klientov Generali, ktorým bol zdravotný stav vyhodnotený systémom, tak nemusí dokladať lekárske správy.

Môže sa stať, že San Marco portál nedokáže vyhodnotiť zdravotný stav klienta online. Takáto situácia môže nastať v prípade, ak klient trpí viacerými ochoreniami súčasne.V takom prípade si poisťovňa vypýta zdokladovanie lekárskych správ, ktoré klient môže poslať online, nie je nutné zasielať ich poštou či nosiť osobne.

Uniqa vyžaduje od klienta aj dodanie lekárskej správy. Vzhľadom na aktuálne obmedzenia však poisťovňa predĺžila termín dodania lekárskej dokumentácie do konca augusta tohto roka.

Vyberáme z poistovne.sk

woman-checking-phone

Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka

Po online sprievodcovi škodou v havarijnom a povinnom zmluvnom poistení, môžu odteraz klienti Allianzu sledovať online aj riešenie škody na majetku. Menšie škody na majetku vyrieši Allianz kompletne online. Aj nahlásenie škody je odteraz v Allianzi jednoduchšie.
17.06.2021
Čítať viac o Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka
hand-on-steering-wheel

Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Čo robí poisťovňa v prípade, ak klient nezaplatí poistné a stane sa mu škodová udalosť? Vyplatí mu poisťovňa celé poistné plnenie, alebo si uplatní postih? Musí klient poistné doplatiť skôr, ako mu poisťovňa vyplatí náhradu škody?
15.06.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Vyberáme z banky.sk