Aké zmeny v sociálnom poistení nám prináša rok 2020? 2.časť

V predchádzajúcom článku sme si povedali o zmenách týkajúcich sa dôchodku a dôchodkového veku. Dnes sa pozrieme sčasti ešte na dôchodky a na minimálny a maximálny vymeriavací základ pre poistné do Sociálnej poisťovne.
Dôchodky z I. piliera sa budú sporiteľom v II. pilieri počítať po novom


Zákonnú lehotu na prepočty už vydaných rozhodnutí o dôchodkoch z I. piliera pre sporiteľov v II. pilieri bude mať Sociálna poisťovňa do 31.3.2021. Nie je potrebná žiadosť, poberatelia dostanú písomné rozhodnutie. Zvýšená suma dôchodku im bude doplatená spätne od 1.1.2020.

Referenčná suma platná na rok 2020 je 464,60 eur


Je to hodnota priemerného mesačného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne (I. dôchodkový pilier). Tá je podmienkou výplaty starobného dôchodku zo starobného sporenia (II. pilier) programovým výberom. Programový výber sa uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ určí mesačnú sumu dôchodku, dobu vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov. Jedinou podmienkou programového výberu je skutočnosť, že súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi bude vyšší ako referenčná suma. V praxi to znamená, že ak sporiteľovi budú v roku 2020 vyplácané dôchodky, napríklad starobný dôchodok z I. piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového dôchodku či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrnne aspoň 464,60 eur, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov jednorazovo.

Minimálny a maximálny vymeriavací základ pre poistné


Nový minimálny vymeriavací základ v roku 2020 bude 506,50 eur. Výška poistného vypočítaná z tohto vymeriavacieho základu pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) bude mesačne 167,89 eura. Nový maximálny vymeriavací základ na rok 2020 bude 7 091 eur. Poistné vypočítané z tohto vymeriavacieho základu pre povinne poistenú SZČO bude 2 350,66 eura. Sociálna poisťovňa tieto zmeny oznámi živnostníkom a ostatným SZČO listom alebo do e-schránky. SZČO, ktorých sa to týka, dostanú oznámenia v januári 2020 a poistné v novej výške prvý raz zaplatia k 10.2.2020 (keďže 8. deň v tomto mesiaci je sobota). Vypočítané poistné je úhradou za predošlý mesiac a zahŕňa platbu na všetky fondy sociálneho poistenia.

Ak zamestnávateľ nepošle Sociálnej poisťovni výkaz, eviduje ho ako neplatiča


Od 1.12.2019 sa sprísnili pravidlá pre zasielanie mesačných výkazov zamestnávateľov a zahraničných SZČO do Sociálnej poisťovne. Od tohto dátumu je v platnosti novela zákona, podľa ktorej ak zamestnávateľ alebo zahraničná SZČO nepredloží mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, Sociálna poisťovňa na neho hľadí, ako keby mal nedoplatok na poistnom.

Maximálne výšky niektorých úrazových dávok


Okrem toho, že úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 2,5 %, rovnako o 2,5 % vzrastú aj tieto úrazové dávky – jednorazové odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením a náhrada nákladov spojených s pohrebom, ktoré sú zo zákona obmedzené maximálnym limitom (ktorý sa tiež každý rok valorizuje). Maximálna výška jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky tak v roku 2020 bude 57 392,20 eura. Rovnako sa zvýši aj maximálny úhrn súm jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí a stúpne na 57 392,20 eura. Maximálna výška náhrady nákladov spojených s liečením v roku 2020 bude predstavovať 28 696,40 eura. Maximálna výška náhrady nákladov spojených s pohrebom bude v roku 2020 predstavovať 2 870,40 eura. Na hodnotu 2 870,40 eura vzrastie aj maximálna výška úhrnu náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.

Ako sa zvýšia dávky nemocenské, materské a ošetrovné


Mení sa maximálna výška nemocenských dávok a poistenci tak po splnení zákonných podmienok môžu získať nárok na vyššie sumy troch druhov dávok: nemocenské, materské a ošetrovné. Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa tieto nemocenské dávky vypočítajú, stúpne zo súčasných 62,7288 eura na 66,6083 eura.

Ak sa poistenec stane dočasne práceneschopným v roku 2020, maximálna výška jeho nemocenského na deň bude predstavovať 36,634565 eura. Pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci tak Sociálna poisťovňa vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 1 099,10 eura. Maximálne denné materské v budúcom roku dosiahne hodnotu 49,956225 eura. Znamená to, že materské bude Sociálna poisťovňa vyplácať maximálne vo výške 1 498,70 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci). Maximálne denné ošetrovné bude v roku 2020 predstavovať hodnotu 36,634565 eura. Dávka ošetrovné, ktorú Sociálna poisťovňa podľa zákona vypláca maximálne za 10 dní, tak dosiahne maximálnu výšku 366,40 eura.

Hranica príjmu zamestnanca s odvodovou úľavou sa zvýši na 678,71 eura


Jednou z podmienok odvodovej úľavy pre ľudí, ktorí sa po dlhodobej nezamestnanosti zamestnajú v pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere, je dodržanie hraničnej výšky príjmu. V roku 2020 táto hranica príjmu vzrastie na 678,71 eura (zo 639,18 eura v roku 2019). Pri dodržaní tejto hranice môže zamestnávateľ na zamestnanca i samotný zamestnávateľ získať zákonom stanovenú úľavu pri platení odvodov. Hraničná suma sa nemení počas celého obdobia jej uplatňovania; to znamená, že pri pracovných vzťahoch vzniknutých v roku 2019 a pokračujúcich v roku 2020 zostáva hraničná suma príjmu vo výške 639,18 eura; hraničná suma 678,71 eur určená pre rok 2020 bude platiť až pre tie pracovné pomery, ktoré vzniknú v roku 2020.

Pri platení poistného za dôchodcov sa zamestnávateľom zjednodušia povinnosti


Nastávajú zmeny i v plnení povinností a v platení poistného za dôchodcov, ktorí ostávajú pracovať aj po priznaní dôchodku. Kým doteraz bol pre zamestnávateľov na účely platenia poistného za nich rozhodujúci deň priznania dôchodku, od začiatku roka to už bude deň vydania samotného rozhodnutia o priznaní dôchodku. Podrobnejšie informácie pre dlhý rozsah nebudeme uvádzať, pozrite si ich na stránke Sociálnej poisťovne.

Ďalšie zmeny vám prinesieme v nasledujúcom článku.

Vyberáme z poistovne.sk

mountain-wanderlust

Stručný prehľad výluk z cestovného poistenia

Cestovné poistenie na dovolenku v zahraničí dnes považujeme už za samozrejmosť. Myslite však na to, že nekryje úplne všetko. Pozreli sme sa na prípady, kedy vám cestovné poistenie nepomôže.
10.08.2022 | Katarína Macková
Čítať viac o Stručný prehľad výluk z cestovného poistenia
the-illuminated-tiled-terminal-of-an-airport

Zmeškaný let vám v niektorých prípadoch uhradí poisťovňa. Zrušený let však nie.

Meškanie či rušenie letov aktuálne zažívajú cestujúci v celej Európe. Mnohí klienti sa letu nedočkajú vôbec, iní musia čakať na letisku hodiny. Ponúkame rady, čo robiť v prípade meškania či zmeškania letu a kedy majú klienti v rámci cestovného poistenia nárok na náhradu.
08.08.2022 | redakčne upravené
Čítať viac o Zmeškaný let vám v niektorých prípadoch uhradí poisťovňa. Zrušený let však nie.

Vyberáme z banky.sk