Aké zmeny v sociálnom poistení nám prináša rok 2020?

Úprava dôchodkového veku, zvýšenie dôchodkov, zánik vyrovnávacieho príspevku. Aj toto nás okrem iných zmien čaká. Prinášame vám prehľad toho najdôležitejšieho.

Dôchodkový vek


Od 1. januára 2020 nadobúda účinnosť zákon, ktorým sa mení právna úprava dôchodkového veku a ktorý stanovuje dôchodkový vek všetkým poistencom. Vzhľadom na rozsiahlosť vekovej tabuľky tu odkazujeme na stránku Sociálnej poisťovne.

Dôchodky


Zvýšia sa o 2,9 % mesačnej sumy dôchodku, najmenej však o pevnú sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30.6.2019. O zvýšenie dôchodku nemusia poberatelia žiadať, dostanú o ňom písomné rozhodnutie. Garantované pevné sumy nájdete na stránke Sociálnej poisťovne.

Vyššie minimálne dôchodky (zmena podmienok nároku)


Opäť nie je potrebné podávať žiadosť, príde písomné rozhodnutie. Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok majú naďalej poberatelia starobného dôchodku (aj keď bol predtým priznaný ako predčasný starobný dôchodok) alebo invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Podmienky nároku splní poberateľ dôchodku vtedy, ak
  1. získa najmenej 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia (už nebude potrebné splniť podmienku 30-tich rokov tzv. kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia s určeným príjmom za jednotlivé kalendárne roky),
  2. výška dôchodkových príjmov je u neho nižšia ako výška minimálneho dôchodku a
  3. požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku – vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).
Za 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia bude teda od 1. januára 2020 patriť minimálny dôchodok 334,30 eur mesačne. Podrobnosti opäť na stránke Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa zvýši predčasné starobné dôchodky niektorým ženám narodeným v r. 1958-59

Sociálna poisťovňa bude v budúcom roku prehodnocovať sumu predčasného starobného dôchodku ženám, ktoré odišli, alebo ešte len odídu do predčasnej penzie pred 1. januárom 2020, a ktorým sa pri stanovení ich dôchodkového veku podľa ešte v tomto roku platného tzv. dôchodkového automatu nezohľadnila výchova dieťaťa. Ide o ženy narodené v rokoch 1958 a 1959, ktoré vychovali jedno alebo dve deti. Žiadosť podávať netreba.

Vyrovnávací príspevok zanikne, tzv. československé dôchodky sa určia po novom


Sociálna poisťovňa prepočíta výšku starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku. Týka sa to iba tých poistencov, ktorí získali pred rozdelením Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (pred 1. januárom 1993) československé obdobie dôchodkového poistenia, a zároveň im za tieto obdobia priznáva dôchodok Česká republika. Nárok na prepočet starobného, predčasného starobného a invalidného dôchodku bude mať poistenec, ktorý získal:
  • pred 1. januárom 1993 československé obdobie dôchodkového poistenia, za ktoré má priznaný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok Českou správou sociálneho zabezpečenia, a
  • po 31. decembri 1992 najmenej jeden rok dôchodkového poistenia podľa predpisov Slovenskej republiky.
Výška dôchodku sa určí ako rozdiel medzi dôchodkom, ktorý by poistencovi patril, ak by sa celé obdobie poistenia aj so zohľadnením československého obdobia získaného do 31. decembra 1992 hodnotilo výlučne podľa predpisov Slovenskej republiky a dôchodkom vyplácaným podľa predpisov Českej republiky. Nárok na prepočet dôchodku majú aj poberatelia už priznaných starobných, predčasných starobných a invalidných dôchodkov pred 1. januárom 2020. Tomu poberateľovi dôchodku, ktorému sa vypláca aj vyrovnávací príplatok, a jeho dôchodok bude po prepočte vyšší ako súčet vyplácaného dôchodku a vyrovnávacieho príplatku, nárok na vyrovnávací príplatok zanikne. O prepočet treba požiadať neformálnou žiadosťou (listom). Sociálna poisťovňa je povinná rozhodnúť do šiestich mesiacov odo dňa doručenia žiadosti.

Dôchodková hodnota na rok 2020 je 13,6361 eur


Bola určená ako súčin dôchodkovej hodnoty v roku 2019 a hodnoty, ktorá zodpovedá podielu priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2019 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2018.

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie v II. pilieri sa zvýšia na 5 % z vymeriavacieho základu


Sadzba týchto príspevkov sa každoročne zvyšuje o 0,25 % a bude stúpať až do roku 2024. Poistencom, ktorí sú sporiteľmi v II. pilieri, sa výška odvodov na starobné poistenie do I. piliera (Sociálna poisťovňa) v danom období adekvátne znižuje tak, aby odvody do I. a II. piliera v súčte vždy dosahovali 18 %. V roku 2024 sa tak odvod rozdelí na 12 % do I. piliera a 6 % do II. piliera.

Vyberáme z poistovne.sk

business-sales-meeting

Koľko by sme mali platiť za životné poistenie?

Zle nastavenú poistku má zhruba 70 % ľudí. A pritom životné poistenie vie pomôcť vo vážnych situáciách, keď človek nečakane príde o príjem. Pozrite si, ako životné poistenie správne nastaviť a koľko peňazí naň mesačne vyčleniť.
01.12.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Koľko by sme mali platiť za životné poistenie?
woman-checking-phone

Ako si mám nájsť lekára? Odporúčanie zdravotnej poisťovne

Presťahovali ste sa do iného mesta alebo plánuje váš lekár odísť do dôchodku? Hľadanie nového lekára môže byť náročnou výzvou. Pozrite si zopár praktických odporúčaní ako postupovať.
29.11.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Ako si mám nájsť lekára? Odporúčanie zdravotnej poisťovne
18986

Asistenčné služby v životnom poistení

Životné poistenie už dávno nie je len o náhrade príjmu v prípade poistnej udalosti. Súčasťou životného poistenia možu byť aj asistenčné služby. O mnohých klienti ani netušia. Pozrite si, s čím všetkým vám vie poisťovňa pomôcť.
27.11.2023 | Katarína Macková
Čítať viac o Asistenčné služby v životnom poistení

Vyberáme z banky.sk