Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie predstavuje kombináciu poistenia s investovaním podľa vlastného rozhodnutia. Popri istote finančného zabezpečenia v nepriaznivých životných situáciách má klient možnosť investovať a vytvoriť si finančný kapitál do budúcnosti. Na výber máte niekoľko rôznych poistení:

Investičné životné poistenie Môj život

Poistenie Môj život si môžete vyskladať z týchto poistení:
 • Rizikové životné poistenie
 • Rizikové životné poistenie s klesajúcou poistnou sumou
 • Úrazové poistenie
 • Poistenie invalidity následkom úrazu
 • Pripoistenie kritických chorôb
 • Allianz Best Doctors
 • Poistenie denného odškodného z dôvodu pracovnej neschopnosti s dvojnásobným plnením v prípade rakoviny
 • Poistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity
 • Poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti
 • Poistenie chirurgických zákrokov
 • Oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity
 • Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby
 • Doktor+
 • Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti
 • Poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity
 • Poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity s klesajúcou poistnou sumou
 • Služba Asistent

Fondy

V rámci investičného životného poistenia programu Môj Život si môžete vybrať z nasledovných fondov:
- Dlhopisový fond
- Dlhopisový fond Európske spoločnosti
- Akciový fond Európa
- Fidelity Global Dividend fond
- Zmiešaný fond
- Akciový fond Nové trhy
- Akciový fond Európske malé spoločnosti
- C-Quadrat Total Return Global fond
- C-Quadrat Total Return Garant fond
 

Investičné životné poistenie Cesta životom

 Poistenie Cesta životom si môžete vyskladať z týchto poistení:
 • Rizikové životné poistenie
 • Rizikové životné poistenie s klesajúcou poistnou sumou
 • Úrazové poistenie
 • Poistenie invalidity následkom úrazu
 • Pripoistenie kritických chorôb
 • Allianz Best Doctors
 • Poistenie denného odškodného z dôvodu pracovnej neschopnosti s dvojnásobným plnením v prípade rakoviny
 • Poistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity
 • Poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti
 • Poistenie chirurgických zákrokov
 • Oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity
 • Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby
 • Doktor+
 • Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti
 • Poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity
 • Poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity s klesajúcou poistnou sumou
 • Služba Asistent

Fondy

V rámci investičného životného poistenia programu Cesta životom môžete investovať do týchto fondov:
 
- Dlhopisový fond
- Akciový fond Európa
- Zmiešaný fond
- Akciový fond Európske malé spoločnosti
- C-Quadrat Total Return Global fond
- C-Quadrat Total Return Garant fond
- Fidelity Global Dividend fond

Alebo môžete využiť predvolenú investičnú stratégiu (konzervatívna, vyvážená, rastová).
 

Investičné životné poistenie Health Care Invest

Investičné životné poistenie HealthCare Invest je kombináciou poistenia pre prípad úmrtia alebo dožitia a investovania do fondu. Investovanie poskytuje príležitosť participovať na výnosoch z vývoja indexu akcií vybraných celosvetových spoločností počas piatich rokov.

V prípade, že aktuálna hodnota účtu v čase úmrtia poisteného navýšená o 5 % je nižšia ako zaplatené poistné, oprávnené osoby majú k dispozícii zaplatené poistné.

Ak úmrtie nastane následkom úrazu pri dopravnej nehode, poistné plnenie sa zvýši o 2-násobok zaplateného poistného, najviac však o 66 000 Eur. Pri iných úmrtiach následkom úrazu sa poistné plnenie zvýši o 1-násobok zaplateného poistného, najviac však o 33 000 Eur.

Po uplynutí doby poistenia sa poistenému vyplatí aktuálna hodnota účtu poistníka, najmenej však 90% zaplateného poistného.

Vyberáme z banky.sk