Téma: Povinné zmluvné poistenie
Otázka:

Zmluvu k PZP je potrebné vypovedať, alebo automaticky skončí keď neuhradím poistné na ďalší rok?
 

Odpoveď:
Poistná zmluva k PZP v zmysle poistných podmienok zaniká buď výpoveďou ku koncu poistného obdobia. Tu je výpoveď potrebné podať písomne najneskôr 6 týždňov pred jeho uplynutím. Ďalej vypovedaním poistnej zmluvy do dvoch mesiacov od jej uzatvorenia, a to zo strany poisteného alebo poisťovne. Poistná zmluva zaniká aj nezaplatením poistného - ak za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa jeho splatnosti a nezaplatením poistného, ak poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovne. V prípade nezaplatenia poistného má poisťovňa nárok na dlžné poistné odo dňa nezaplatenia poistenia po dobu uplynutia výpovede zo strany poisťovne z dôvodu nezaplatenia. Poistnú zmluvu k PZP je možné vypovedať aj pri zmene majiteľa vozidla.
Odpovedal: Lucia Muthová (28.11.2018)
Späť

Vyberáme z banky.sk