Téma: Povinné zmluvné poistenie
Otázka:

Môže si poisťovňa odo mňa nárokovať nejaké peniaze, ak som spôsobil dopravnú nehodu a poisťovňa druhej strane vyplatila škody z môjho PZP, no v čase nehody som pár dní meškal s úhradou PZP?

Odpoveď:

Áno, poisťovňa má v tomto prípade nárok voči poistníkovi na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti podľa Zákona č. 381/2001 Z. z § 12:

Nárok poisťovateľa na náhradu poistného plnenia

(1) Poisťovateľ má proti poistníkovi nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti, ktoré za neho vyplatil z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak

a) spôsobil škodu úmyselne alebo ak viedol motorové vozidlo pod vplyvom návykovej látky

b) viedol motorové vozidlo bez predpísaného vodičského oprávnenia alebo v čase zákazu činnosti viesť motorové vozidlo uloženého súdom alebo iným príslušným orgánom

c) spôsobil škodu motorovým vozidlom, o ktorom vedel, že jeho technická spôsobilosť nezodpovedá podmienkam na používanie v premávke na pozemných komunikáciách podľa osobitného predpisu a tento stav bol v príčinnej súvislosti so spôsobenou škodou

d) vedome zveril vedenie motorového vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie motorového vozidla podľa osobitného predpisu

e) porušil povinnosť ohlásiť dopravnú nehodu podľa osobitného predpisu, ktorá je poistnou udalosťou

f) v čase, keď nastala poistná udalosť, bol v omeškaní s platením poistného

g) spôsobil škodu motorovým vozidlom a bez dôvodov hodných osobitného zreteľa porušil povinnosti podľa § 10 ods. 1 až 4

h) sa odmietol po dopravnej nehode podrobiť skúške na prítomnosť návykovej látky

Odpovedal: Peter Ripka (10.11.2017)
Späť

Vyberáme z banky.sk