Zakladáte si živnosť či eseročku? Budete si musieť platiť zdravotné poistenie



Autor: Katarína Macková
09.10.2017 (09:00)

Podnikanie si okrem istej formy slobody vyžaduje aj plnenie si povinností; jednou z nich je aj to, že si budete musieť platiť zdravotné poistenie. Čo vás čaká a ktoré pojmy je dobré poznať? Informácie nám poskytla Viktória Vasilenková, hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne.


Aké sú povinnosti samostatne zárobkovo činnej osoby voči zdravotnej poisťovni?

  • pri vzniku samostatne zárobkovo činnej osoby je poistenec povinný do 8 dní písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni vznik alebo zmenu platiteľa poistného v súlade s § 23 ods.1 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z..
  • v prípade zmeny názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu je povinný túto skutočnosť nahlásiť do 8 dní odo dňa zmeny v súlade s § 23 ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z..

Ak začínate s podnikaním, mali by ste poznať tieto pojmy


Vymeriavací základ
Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby je vo výške podielu základu dane z príjmov fyzických osôb (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) dosiahnutého v rozhodujúcom období, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, a koeficientu 1,486.

Vykazovanie
Samostatne zárobkovo činná osoba nie je povinná zdravotnej poisťovni vykázať výšku preddavku na poistné.

lista Neprehliadnite
Výška preddavku
Samostatne zárobkovo činná osoba platí preddavok vo výške určenej sadzbou poistného z podielu pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) dosiahnutého v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza rozhodujúcemu obdobiu pre platenie preddavkov od 1. januára do 31. decembra, a koeficientu 1,486. Pomernou časťou základu dane sa rozumie časť základu dane z príjmu fyzických osôb, ktorý nie je znížený o zaplatené poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné nemocenské poistenie, poistné na povinné dôchodkové poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa platia spolu s poistným na povinné dôchodkové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, pripadajúca na jeden kalendárny mesiac prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti v rozhodujúcom období. Na kalendárny mesiac, v ktorého priebehu sa začala vykonávať samostatná zárobková činnosť po prvom dni v tomto mesiaci, sa neprihliada.

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá začala vykonávať živnosť v roku 2017 a nie je zároveň zamestnancom alebo poistencom štátu platí preddavky z minimálneho vymeriavacieho základu. Minimálny základ samostatne zárobkovo činnej osoby sa rozumie 50% z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov. Pre rok 2017 je minimálna výška preddavku v sume 61,81 eur mesačne. V prípade, ak ide o osobu, ktorá má nárok na zníženú sadzbu poistného tak výška preddavku je 30,90 eur mesačne.

Lista Odporucame
Splatnosť preddavku
Preddavok samostatne zárobkovo činnej osoby je splatný do 8. dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.

Ročné zúčtovanie
Samostatne zárobkovo činnej osobe vykoná zdravotná poisťovňa ročné zúčtovanie poistného za rozhodujúce obdobie, súčasťou ročného zúčtovania poistného je aj výpočet preddavku samostatne zárobkovo činnej osoby na ďalšie obdobie, napr. v ročnom zúčtovaní za rok 2016 bola samostatne zárobkovo činnej osobe oznámená výška preddavku na obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018.
Foto: Ivan Sedlák


Sponzorované odkazy