Poisťovne vám poistia pohreb aj po sedemdesiatkeAutor: Andrej Dorič
22.11.2011 (08:00)

Kto sa nechce spoliehať na to, že sa oňho postarajú po smrti príbuzní môže si začať na pohreb sporiť alebo si ho poistiť.  

Komunálna poisťovňa vám poistí pohrebné náklady v poistných produktoch Pieta a Silencium. V Uniqa poisťovňa ponúka krytie nákladov na pohreb celoživotné kapitálové poistenie Cháron. Výšku poistného ovplyvňujú tri základné parametre poistenia a to: cieľová suma ktorú si klient stanoví podľa svojich potrieb a predstáv, vek poisteného a na akú dlhú dobu uzatvára klient poistenie. V tomto druhu poistenia je ohraničený vstupný vek a to od 18 do 80 rokov. Čiže pred dospelosťou a po osemdesiatke vás už poisťovňa nepoistí.

V Uniqe berú do úvahy aj váš zdravotný stav pri vstupe do poistenia. Koniec poistenia je až vo veku 100 rokov poisteného. Poistné tam môžete platiť ročne, polročne, štvrťročne, ale aj mesačne od 5 do 25 rokov. “Ponúkame aj poistenie s jednorazovým poistným, ktoré môžu uzavrieť klienti do veku max. 85 rokov. Ak si klient zvolí jednorazové platenie a jeho vek je viac ako 70 rokov, neskúma sa jeho zdravotný stav,“ vysvetľuje Andrej Balciar z Uniqa poisťovne.

Poistné na rok je stanovené minimálne 138 eur a klient sa môže poistiť na sumu v rozmedzí od 820 do 35 000 eur. Hoci Komunálna poisťovňa vás poistí minimálne na päť rokov existuje tu aj dvojročná čakacia lehota. „To znamená, že je potrebné, aby si klient tvoril dva roky rezervu a následne môže poisťovňa poskytnúť plnenie,“ vysvetľuje Silvia Vonzová,vedúca oddelenia marketingu a podpory predaja v Komunálnej poisťovni.

V Uniqa poisťovni preplatia vystrojiteľovi pohrebu náklady spojené s pohrebom, a to maximálne do výšky poistnej sumy pre prípad úmrtia zvýšenej o podiel na zisku. Minimálnou poistnou sumou je 1500 eur. Maximálna poistná suma nie je určená, závisí od ocenenia rizík. Poistnú sumu je možné v priebehu poistenia zvýšiť alebo znížiť na minimálne 1500 eur. Poisťovňa ponúka každoročne indexáciu poistenia, ale vy sa môžete rozhodnúť, či ponuku indexácie prijmete.
Pohrebné náklady, ktoré vám poisťovňa uhradí sú napríklad poplatky pohrebnej službe, náklady a poplatky v súvislosti so zabezpečením a užívaním pohrebného miesta, náklady na smútočné oblečenie, notára.

V poistnej zmluve si môžete určiť kto dostane vaše peniaze v prípade smrti. Ak to nie je určené poisťovne postupujú podľa §817 Občianskeho zákonníka, ktorý hovorí o dedení. Výhoda pohrebného poistenia je v tom, že nepodliehajú dedičskému konaniu. Ale v prípade, že náklady na pohreb sú nižšie ako poistná suma s podielom na zisku, rozdiel sa vyplatí oprávneným osobám. „Čiže len tento rozdiel môže byť predmetom dedenia,“ dodáva Balciar. Vystrojiteľom pohrebu nemusí byť rodinný príslušník, môže ísť aj o predstaviteľa obce, domova sociálnych služieb či pohrebnej služby.

Pozri tiež:
Generali vám poistí aj hrob

 


Sponzorované odkazy