Dejiny poistenia ( 2.časť)Autor: Jozef Ryník
31.05.2010 (08:00)

S rozvojom námorného poistenia v západnej Európe úzko súvisí aj vznik životného poistenia. To sa prvý krát objavuje v 15 storočí opäťv stredomorí. 

Ako sme si spomínali kupci si poisťovali svoj tovar, proti poškodeniu. Jedným z druhov tovaru boli však aj otroci. Preto kupci museli poistiť aj tento “živý” tovar či už proti riziku ochorenia alebo úmrtia, čo bolo pri podmienkach v akých sa otroci prevážali viac než pravdepodobné.
Životné poistenie sa postupne rozšírilo najmä medzi šľachtou a bohatými kupcami. Tí si poisťovali svoj život najmä pri cestách do svätej zeme, ktoré boli v stredoveku bežné, ale aj nebezpečné. Poistenie malo slúžiť ako záruka na vyplatenie výkupneho v prípade zajatia Turkami. Ak šľachtic-cetovateľ nebodaj počas cesty zahynul poistenie slúžilo na zabezpečenie jeho príbuzdných. Ďalším z faktorov, ktorý vplýval na rozšírenie životného poistenia bol rozvoj úverovania pri obchodovaní. Veritelia sa postupne chceli chrániť proti riziku nesplatenia pôžičky vyžadovaním záruky. Jednou z foriem takejto záruky bolo aj životné poitenie, ktoré v prípade dlžníkovej smrti bolo použité na splatenie jeho záväzkov. Rozvoj životného poistenia už od svojho vzniku narážal aj na prekážky. V niektorých krajinách ako vo Francúzsku alebo v Holadsku bola táto forma poistenia zakázaná ako nemravná. Námietky voči poisteniu života vznášala najmä cirkev. Tá argumentovala, že ľudský život nesmie byť predmetom obchodu, ktorý bol v kresťanskej morálke považovaný za nečistý. Postupom času sa však tieto výhrady vytratili a životné poitenie sa stalo bežným v celej Európe.


Doteraz sme hovorili o typoch poistenia a tých čo ho potrebovali. Ale kto boli tí, ktorí poistenie poskytovali? Najprv bolo uzavretie poistenia na jednej strane záležitosťou osoby, ktorá spísala podmienky poistenia a preberala na seba čast rizika ( teda poisťovateľa) a poistenca na druhej strane. Neskôr sa činnosť spojená s poistením ako napríklad písanie zmluvy, hodnotenie rizika alebo predaj poistných produktov verejnosti, robila v tíme zamestnanacov poisťovacej spoločnosti . Tieto spoločnosti začali vznikať od polovice 16. storočia. Vo viacerých európskych mestách sa objavili miesta kde sa stretávali kupci, majitelia lodí a potencionálni poisťovatelia, aby si dohodli podmienky poistenia. Jedným z takýchto miest bol aj Lloyd's Coffee House založený v Londýne v roku 1688 z ktorého sa do konca 18. storočia stala prvá moderná poisťovna v dnešnom zmysle slova, ktorá mimochodom existuje dodnes. Poisťovacie spoločnosti najprv ponúkali najmä námorne poistenie. Od konca 17. storočia sa v ich ponuke objavovali aj životné poistenie ( rozšírené bolo najmä v Anglicku, keďže tam nebolo zakazované ako v iných krajinách) ale aj požiarné poistenie, ktorého korene siahajú až do 14. storočia, keď stredoveké cechy chránili svojich členov proti požiaru podporou z cechovej pokladne.
V 18. storočí s rozvojom obchodu a so začiatkom priemyselnej revolúcie sa na scéne objavovali ďalšie formy poistenia. Bežným sa stalo poistenie proti úrazu, poistenie strojov proti poškodeniu, ale aj poistenie koní, keďže boli dôležitým druhom transportu. V priebehu 19. storočia môžeme zase sledovať snahu štátu vstupovať na pole poistenia. Zamestnávatelia museli nariadením štátu začať prispievať zamestnancom na zákonom povinné úrazové poistenie. V tomto období sa rozšírili aj poistenia sociálneho charakteru ako dôchodkové, zdravotné, nemocenské alebo poistenie v nezamestnanosti.
Ukázali sme si, že na rozvoj poistenia vplývalo viacero faktorov. V prvom rade bol vznik poistenia podmienený vývojom spoločnosti a ľudskeho myslenia. Potreba ľudí eliminovať riziko a teda byť poistený pramenila zvačša z negatívnych skúsenosti ako boli lúpeže, požiare, úmrtie alebo úraz. Vývoj ekonomiky mal tiež nezanedbateľný vplyv na poistenie. S novými formami obchodu sa objavovali aj nové typy poistenia. Variabilita poisťovacích produktov sa jednoducho riadila zákonmi dopytu a ponuky. Podobne v rozširovaní druhov poistení zohrala svoju úlohu aj úroveň sociálneho povedomia spoločnosti. Napokon netreba zabudnúť ani na vplyv nových vynálezov na poistenie. Napríklad keď sa na konci 19. storočia na cestách objavil automobil netrvalo poisťovňam dlho, aby prišli s ponukou motorového a havarijného poistenia. Zdá sa, že ľudska kreativita nemala a nemá v poisťovaní hranice. V dnešnej dobe asi málokto tuší aké poistenie mu zajtra bude ponúkať letáčik v jeho pošte.
 


Sponzorované odkazy